Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hodnocení vlivu vědy a techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G77C0001 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět G77C0001 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-HVVT-01 (vztah je symetrický)
Předmět G77C0001 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-HVVT-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem studia tohoto předmětu je pochopení často složitě zprostředkovaných souvislostí mezi vědou, technikou a společností. Výuka je v tomto kontextu věnována společenským předpokladům a důsledkům rozvoje a užití techniky a jejich hodnocení se zvláštním zřetelem ke konceptu Technology Assessment (sociální hodnocení techniky). Studenti získají teoretické a přitom v praxi využitelné poznatky o postavení vědy a techniky ve společnosti, o možnostech a způsobech jejich hodnocení a i o úloze a odpovědnosti techniků jako tvůrců technických řešení a artefaktů. Speciální pozornost je věnována implementaci čtvrté průmyslové revoluci (Industrie 4.0) s jejími novými technologiemi a jejím ekonomickým a sociálním důsledkům.

Studenti se naučí pracovat i s vyhodnocováním příležitostí a rizik v inovačních projektech. Získají mimo jiné znalosti prakticky využitelné ve státní správě, průmyslových podnicích a výzkumných organizacích pro práci na projektech a manažerských dokumentech.

Požadavky:

Ukončení předmětu: zkouška

Požadavky na složení zkoušky: semestrální práce – cca 8 stran (Word nebo pdf). Práce by měla být také prezentována (ppt). Zkouškový test.

Vypracování a prezentace semestrální práce je důležitým výstupem se zpětnovazební a kontrolní funkcí pro studujícího i pro pedagoga.

Semestrální práce by měla mít zajímavý nápad, být přehledně zpracována, vnitřně členěna a mít závěr. Uvést použitou literaturu a zdroje (v textu na ně odkázat). Zvolená problematika by měla být v souladu s tématy tohoto předmětu.

Příklady možných témat – viz Moodle (1. přednáška)..Můžete si zvolit téma z tohoto nabídnutého výběru nebo vlastní téma, které si zvolíte, ale musí navazovat na tento předmět.

Zkouškový test – 10 otázek, z nichž některé jsou uzavřené (menu). Ve zkouškovém testu je využito také výsledků zpracování vaší semestrální práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Přednášky a další materiály – na Moodlu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5148806.html