Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hodnocení vlivu vědy a techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-HVVT-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32MC-P-HVVT-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G77C0001 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-P-HVVT-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G77C0001
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem studia tohoto předmětu je pochopení často složitě zprostředkovaných souvislostí mezi vědou, technikou a společností. Výuka je v tomto kontextu věnována společenským předpokladům a důsledkům rozvoje a užití techniky a jejich hodnocení se zvláštním zřetelem ke konceptu Technology Assessment (sociální hodnocení techniky). Studenti získají v praxi využitelné poznatky o možnostech a způsobech hodnocení technologií. Naučí se pracovat s vyhodnocováním příležitostí a rizik nových technologií v inovačních projektech. Speciální pozornost je věnována problematice umělé inteligence (příležitosti a rizika) a implementaci čtvrté průmyslové revoluci (Industrie 4.0) s jejími novými technologiemi a jejím ekonomickým a sociálním důsledkům. Získané znalosti jsou mimo jiné prakticky využitelné ve státní správě, průmyslových podnicích a výzkumných organizacích pro práci na projektech a manažerských dokumentech. V průběhu výuky bude vytvářen prostor pro diskusi.

Požadavky:

Požadavky na složení zkoušky: zpracování a prezentace semestrální práce. Vypracování semestrální práce je důležitým výstupem se zpětnovazební a kontrolní funkcí pro studujícího i pro pedagoga. Můžete si zvolit téma z nabídnutého výběru v Moodlu (1. přednáška) nebo vlastní téma, ale musí navazovat na tento předmět. Zkouškový písemný test (k ověření získaných znalostí, ve zkouškovém testu je využito také výsledků zpracování semestrální práce).

Osnova přednášek:

1. Úvod – východiska pro hodnocení vlivu vědy a techniky. Problém ambivalentnosti vědy a techniky.

2. Základní pojmy (věda, výzkum a vývoj, inovace, technika, technologie).

3. Metody hodnocení výzkumu a vývoje.

4. Technika ve společnosti jako předmět poznání (historie a filosofie techniky, sociální hodnocení techniky, technological foresight, teorie inovace, koncepce průmyslových revolucí).

5. Hodnocení výzkumné intenzity a inovační výkonnosti v kontextu dosahování konkurenceschopnosti.

6. Technizace společnosti (technologický determinismus, technický optimismus a technický pesimismus, udržitelný rozvoj, důsledky techniky jako předmět politik a poradenství).

7. Sociální hodnocení důsledků techniky (TA - Technology Assessment). Vazby na výzkumnou a inovační politiku. Hlavní koncepce hodnocení techniky ve formě TA. Institucionalizace hodnocení vlivu techniky.

8. Metodologické a metodické otázky TA. Projektové řízení TA. Technika a riziko.

9. Etické aspekty techniky.

10. Hodnocení efektivnosti technických inovací.

11.-12. Hodnocení společenských důsledků nové průmyslové revoluce /Industry 4.0/ s využitím nástrojů TA.

13.-14. Aktuální problematika hodnocení důsledků umělé inteligence (příležitosti a rizika spojená s jejím rozvojem a využitím).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia tohoto předmětu je pochopení často složitě zprostředkovaných souvislostí mezi vědou, technikou a společností. Studenti získají v praxi využitelné poznatky o možnostech a způsobech hodnocení technologií. Naučí se pracovat s vyhodnocováním příležitostí a rizik nových technologií v inovačních projektech. Speciální pozornost je věnována problematice umělé inteligence a implementaci čtvrté průmyslové revoluci (Industrie 4.0) s jejími novými technologiemi ve firmách a jejím ekonomickým a sociálním důsledkům. Získané znalosti jsou mimo jiné prakticky využitelné ve státní správě, průmyslových podnicích a výzkumných organizacích pro práci na projektech a manažerských dokumentech.

Studijní materiály:

Přednášky a další materiály potřebné ke studiu budou vkládány na Moodle. Pro předmět je zpracována studijní opora.

Literatura bude podle potřeb doplněna.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743923605.html