Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení inovací a inovační projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C3102 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět G16C3102 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-RIIP-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16C3102 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-RIIP-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Pojetí inovací, předpoklady a bariéry inovací, zdroje inovací, strategické úvahy o inovacích, inovace procesů, výrobkové inovace, inovace služeb, makroekonomický pohled na úlohu inovací, organizační zabezpečení a řízení inovací, měkké metody a techniky inovací, systematicko-analytické metody a techniky inovací, ekonomické aspekty inovací, intelektuální vlastnictví inovací a právní aspekty.

Požadavky:

Řešení a prezentace vybraných případových studií (20 bodů) - prezentace v týmech (po 5 studentech) na cvičeních během semestru. Každý tým si zvolí svého týmového vedoucího, který bude zodpovědný za zaslání vypracované prezentace cvičícímu den dopředu do 12 hodin. Prezentovat budou jednotlivé týmy každé cvičení 15 minut (cca 3 minuty na každého člena).

TýdenTéma cvičení

1Úvod, seznámení

2Představení vybraného podniku

3Otevřené inovace

4Budoucí inovační aktivity podniku

5UX/UI Design webu a aplikací

6Design Thinking

7Kreativita základ inovací

8AI and IRL

9Customer Service and Innovations

10Organization structure Apple

11Service Blueprint

12Prezentace seminárních prací 1

13Prezentace seminárních prací 2

14Zápočtový týden – předtermín

Týmová seminární práce (30 bodů) – Analýza a návrh inovačních aktivit vybraného podniku dle zadání. Seminární práce bude prezentována managementu. Dokumentace k práci má 10 NS textu podrobné analýzy (tabulky, grafy a obrázky jsou součástí přílohy).

Podmínky splnění zápočtu:

Student získává zápočet za odevzdání zdárně vypracované týmové seminární práce a za podmínky aktivní účasti na cvičeních a iniciativě na přednáškách. Podmínkou získání zápočtu je získání minimálně 35 bodů z prezentací případových studií a zadaných aktivit na cvičeních.

Zakončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínky splnění zkoušky:

Podmínkou k účasti na závěrečném zkouškovém testu je zápočet. Závěrečný zkouškový test se bude konat online. Student může získat max. 50 bodů. Závěrečný test obsahuje 10 otázek, z čehož 8 uzavřených otázek (max. 40 b) a 2 otevřené otázky (max. 10 b).

Způsob hodnocení zkoušky:

Systém hodnocení studentů se skládá ze tří aktivit. Výsledná známka je dána součtem bodů z jednotlivých aktivit:

•Prezentace případových studií na cvičeních, iniciativa na přednáškách, max. 20 bodů

•Odevzdání kreativní týmové seminární práce, max. 30 bodů

•Závěrečný zkouškový test, max. 50 bodů

Dle výše získaných bodů je navržena studentovi známka. O výsledné známce rozhoduje přednášející, který vede příslušné cvičení, na které je student zapsán (Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. / Ing. Petra Jílková, Ph.D.).

Bodové hodnocení100 - 9089-8079-7069 - 6059 - 50méně než 50

KlasifikaceABCDEF

Slovní hodnocenívýborněvelmi dobředobřeuspokojivědostatečněne- dostatečně

Osnova přednášek:

1.Úvod - Inovace a konkurenční výhoda. Důležitost inovací.

2.Typy inovací. Inovace a udržitelnost.

3.Změny a znalosti inovace.

4.Inovace jako řídící proces. Struktura úspěšného inovačního procesu.

5.Získávání poznatků z trhu a prostřednictvím aliancí.

6.Strategický přístup k řízení inovací. Inovační strategie.

7.Duševní vlastnictví a jeho ochrana. Patenty

8.Podpory inovačních aktivit.

9.Jak vytvořit inovativní organizaci. Budování inovativní organizace.

10.Metody a techniky využitelné v managementu inovací.

11.Kontrolní mechanizmy související s inovačními aktivitami.

12.Management změn. Vybrané přístupy.

13.Ekonomické aspekty spojené s inovacemi.

Osnova cvičení:

TýdenTéma cvičení

1Úvod, seznámení

2Představení vybraného podniku

3Otevřené inovace

4Budoucí inovační aktivity podniku

5UX/UI Design webu a aplikací

6Design Thinking

7Kreativita základ inovací

8AI and IRL

9Customer Service and Innovations

10Organization structure Apple

11Service Blueprint

12Prezentace seminárních prací 1

13Prezentace seminárních prací 2

14Zápočtový týden – předtermín

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na management inovací a metod potřebných k řešení kreativního myšlení a realizace implementačních změn technologického pokroku v dosahování konkurenceschopného prostředí podniku. Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy rozvoje vědy a výzkumu se odehrávají právě prostřednictvím strategického řízení změn a inovací, seznamuje tento předmět studenty oboru s jedním ze stěžejních nástrojů praktické aplikace kreativního myšlení a řízení inovací v návaznosti na aplikaci praktických přístupů inovačních projektů. V rámci výuky předmětu budou využívány relevantní případové studie z praxe, které studenti budou moci aplikovat v rámci týmové spolupráce a jejich vlastních návrhů řešení inovačních projektů.

Studijní materiály:

LITERATURA - ZÁKLADNÍ

[1] VEBER, J. a kol. Management inovací. Albatross Media. 2016.

[2] TIDD J., BESSANT J. R., PAVITT K.: Řízení inovací - Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Computer Press 2007. (vybrané kapitoly)

LITERATURA - DOPLŇKOVÁ

[1] GODIN S.: Kopni do té bedny. Jan Melvil Publishing 2012. ISBN 978-80-87270-21-9.

[2] PITRA, Z.: Management inovačních aktivit. Praha, Professional Publishing 2006. ISBN 80-86946-10-X.

[3] DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON, R.: Making innovation work. How to manage it, measure it, profit from it. Upper Saddle River, Wharton School Publishing 2006. ISBN 0-13-149786-3.

[4] KIERNAN, M. J.: Inovuj, nebo nepřežiješ! Praha, Management Press 1998.

[5] SILVERSTEIN, D.; SAMUEL, P.; DECARLO, N.: The innovator's toolkit. 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth. Hoboken, John Wiley 2009. ISBN 978-0-470-34535-1.

[6] KOŠTURIAK, J.; CHAĽ, J.: Inovace. Vaše konkurenční výhoda! Brno, Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-1929-7.

[7] VLČEK, R.: Strategie hodnotových inovací. Praha, Professional Publishing 2012. ISBN 978-80-7431-048-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999206.html