Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing inovací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C1401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Marketing Inovací přináší ucelený pohled na poměrně mladý obor - komunikaci inovací firmy s aplikací ve vybraných odvětvích podnikání. Rozvoj inovační činnosti a následná komunikace je jednou z cest, jak může podnik vytvořit výhodu a uspět v globálním konkurenčním prostředí.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast během výuky, pravidelná a systematická domácí příprava.

Vypracování 10 skupinových úkolů na cvičeních a jejich odevzdání do příslušné odevzdávárny v Moodle do stanoveného termínu.

U každého úkolu musí být uvedena jména studentů, kteří se na jeho vypracování podíleli.

Při pozdním odevzdání bude počet získaných bodů snížen na 50 %.

Ze zápočtu je možné získat max. 30 bodů, přičemž nutné minimum je 15 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno ústní zkouškou. Maximální bodové hodnocení je tvořena ze 30 bodů za hodnocení průběžné práce v semestru (viz požadavky na zápočet) a z 70 bodů písemnou zkouškou. Při zjištění základních nedostatků při ústní zkoušce může být student celkově klasifikován F. Studenti se hlásí přes systém KOS.

Osnova přednášek:

Přednášky jsou koncipovány do 4 bloků. Průběžně bude probráno všech 14 témat definovaných v rámci obsahu předmětu.

1. Úvod do předmětu, tržní prostředí B2C, B2B a B2G. Charakteristika průmyslového marketingu, marketingu služeb a veřejné sféry.

2. Strategický marketing a marketingové řízení firem. Strategie cíleného marketingu (segmentace, targeting a positioning).

3. Marketingová situační analýza, metody, formulování a vyhodnocování strategií. Konkurenční srovnání a hledání inovace.

4. Marketingový mix a jeho audit. Specifika, tendence a faktory marketingového mixu ve sledovaných odvětvích. Marketingový přístup ke službám, klasifikace služeb a marketingový mix ve službách.

5. Produkt, jeho parametry, typologie průmyslových a spotřebitelských výrobků a vzájemná komparace z marketingového hlediska.

6. Distribuce a distribuční politika, nákupní marketing, nákupní chování na průmyslových trzích a jeho specifika.

7. Cenová politika a strategie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztahový marketing na průmyslových trzích.

8. Návrh inovace, inovační proces a plán, inovace v konkrétním odvětví.

9. Řízení vztahu se zákazníky, specifika pro B2B, B2C a B2G. Hodnotový proces, výzkum potřeb a očekávání zákazníků, stabilizace získaných zákazníků.

10. Komunikační strategie inovace, komunikační mix podniku. Reklama, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing. Veletrhy a výstavy.

11. Nové trendy (content marketing a emoce v marketingové komunikaci), online marketing a jeho nástroje (internetové vyhledávače, sociální sítě a formy online reklamy).

12. Public Relations, jeho role a funkce v soudobé společnosti. Externí a interní PR (krizová komunikace, společenská odpovědnost firem, budování značky a identity firmy).

13. Media Relations, struktura a vývoj médií. Tiskový mluvčí podniku působící v konkrétní oblasti (v komerčním subjektu nebo ve veřejné instituci) a jeho role.

14. Marketing obcí a měst. Politický marketing. Marketing ve stavebnictví. Marketing průmyslových zón.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit především s praktickými znalostmi napříč celým inovačním procesem, od prvotního hledání podnětů pro inovace a hledání kreativních řešení problémů přes fázi výběru až po podrobně rozpracovanou fázi implementace a komunikační řešení. Studenti si osvojí znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti potřebné pro koncipování komunikační strategie v kontextu nových marketingových technik jako je například online marketing, PR nebo sociální sítě. To vše v kontextu nejenom průmyslových podniků, ale i v rámci služeb nebo veřejného sektoru.

Studijní materiály:

Povinná:

1/ JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.

2/ KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-80-7408-100-2.

3/ PETRŮ, N., KUPEC, V. Marketingové řízení podniku - diskurs podnikové praxe : Prováděcí analýzy - případové studie - příklady a návody 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-XX-XX.

4/ PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

5/ TIDD, J. BESSANT, J., PAVITT, K. Řízení inovací. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1466-X.

6/ ŽÁČEK, V. Průmyslový marketing. Praha: ČVÚT, 2010. ISBN 978-80-01-04492-6.

7/ ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.

Doporučená:

1/ KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketingové řízení zahraničního obchodu. Praha: Eupress, 2006. ISBN 80-86754-67-7.

2/ KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

3/ KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

4/ PELSMACKER, P., GEUENS, M. a BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5825
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4998206.html