Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština P2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XFP2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XFP2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XFP1
Zápočet z předmětu 04XFP2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XFP3
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

V návaznosti na kurz FP1 se rozšiřují znalosti a rozvíjejí řečové dovedenosti. Kurz se zaměřuje na čtení textů s populárně naučnou tématikou a nácvik ústní komunikace k tématům. Pozornost se věnuje typickým jevům odborného vyjadřování (trpný rod, nominalizace, tvoření slov).

Požadavky:

Výstupní znalosti a dovednosti z kurzu FP1.

Osnova přednášek:

Aktuální témata z fyziky, téma životní prostředí, internet, úspěchy francouzské vědy a techniky, francouzští vědci. Jak funguje přístroj (návod). Popis předmětu, tvar, rozměr, materiál.

Další odborná témata podle skript Odborná francouzština pro studenty FJFI (Ondes, chaleur- températures, nucléaire, chimie, lasers, články : Mesures de la vitesse de lumière, Nouvelles unités de mesures).

Obecná témata: Division administrative, géographie et régions de la France, la francophonie

Jazykové prostředky: získávání nové obecné a odborné slovní zásoby a frazeologie, správná výslovnost odborných výrazů

Upevňování a rozšiřování mluvnice s důrazem na jevy časté v odborném vyjadřování jako trpný rod, participiální vazby, vedlejší věty a jejich zkracování, gérondif, nominalizace, tvoření slov. Opakování složených časů a systematizace nepravidelných sloves. Slovesné vazby v případech odlišných od češtiny.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Mluvnické znalosti se rozšíří o slovesné tvary pro vyjadřování modality a minulosti, používání složených časů, tvoření slov, vedlejší věty a jejich zkracování infinitivem, participiem, gerundiem, pasivní vyjádření. Systematizace druhů zájmen, jejich aktivní používání. Rozšiřuje se slovní zásoba odborná a technická, ale i obecná.

Výslovnost a pravopis se upevňují v návaznosti na novou látku.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Číst obecné, populárně naučné i odborné texty i s použitím slovníku, vyhledat v informace z delšího textu, udělat résumé. Ústně přiměřeně a jazykově správně reagovat při společenské komunikaci. Srozumitelně komunikovat na odborné téma (monolog, diskuse). Zvládnutá témata zahrnují i studentský život a odborné zájmy studenta. Písemně vypracovat referát a napsat transakční dopis. V ústní i písemné komunikaci se dbá na srozumitelnost, rozmanistost použité slovní zásoby a mluvnických tvarů, uspořádání a souvislost projevu.

Splnění požadavků pro postup do vyššíhio kurzu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Skripta: Z. Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

[2] G. Capelle, Espaces II, Hachette, Paris 1990

Doporučená literatura:

[3] J. Giradet, Panorama 3, Clé International, Paris 2004

[4] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] časopis La Recherche,

Studijní pomůcky:

slovníky, mluvnické příručky, audioorální program, autokorektivní cvičení, mapa Francie, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7250306.html