Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština Z1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XFZ1 Z 2 0+4 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XFZ1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XFZ2
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Cílem pětisemestrového cyklu FZ - francouzština pro začátečníky je naučit se komunikovat ve francouzštině v písemné i psané formě v běžných životních situacích a při společenském a profesním styku. Součástí je příprava na odbornou komunikaci a čtení odborných textů ve francouzštině.

Cílem kurzu FZ1 je osvojení elementárních jazykových znalostí a řečových dovedností ve francouzském jazyce. Obsah je vymezen zhruba lekcemi 1 - 7 učebnice Pravda-Pravdová: Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous) a mírně rozšířen o nejběžnější komunikativní situace a funkce přibližně v rozsahu učebnice Espaces I, lekce 1-4. (Představování, osobní údaje, orientace ve městě, jednoduché pokyny a dotazy).

Pozornost se věnuje francouzské výslovnosti. Pravopis se osvojuje ve vztahu k výslovnosti a k probírané mluvnici.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Představování, osobní údaje, orientace ve městě, jednoduché pokyny a dotazy.

Název školy a fakulty. Elementární jazykové prostředky: slovesa býti, míti, další pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase, rozkazovací způsob. Jmenná část věty, člen určitý a neurčitý, podstatné a přídavné jméno. Zájmena osobní podmětová, předmětová, ukazovací a tázací. Blízká budoucnost.

Rozsah je dán zhruba lekcemi 1 - 7 učebnice Pravda-Pravdová: Francouzština pro začátečníky a je rozšířen o komunikativní situace a funkce lekcí 1 - 4 učebnice Espaces I.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost vybraných základních jazykových prostředků - slovní zásoby, mluvnice, výslovnosti a pravopisu.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Schopnost porozumět a přiměřeně jazykově reagovat ve vybraných základních komunikativních situacích,na vybraná témata a s použitím vybraných funkcí jazyka (osobní údaje, představování,poděkování,otázka, souhlas, nesouhlas). Komunikace probíhá v jednoduchých větách převážně formou dialogu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M.Pravdová, Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous), Leda, 2. vydání 2006

[2] G. Capelle, Espaces I, Hachette, Paris 1990

Doporučená literatura:

[3] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Audioorální program, mapa Francie, plán Paříže, publikace Les peintres impressionistes

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7247906.html