Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština P1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XFP1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XFP1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XFP2
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Cílem celého třísemestrového cyklu je upevnit a dále rozvíjet komunikaci ve francouzštině v psané i mluvené formě v oblasti běžného společenského styku a v situacích typických pro akademické, odborné a pracovní prostředí. Používat francouzský jazyk pro předávání obecných a odborných informací a při řešení problémů.

Kurz FP1 navazuje na výuku francouzštiny na sřední škole. Opakuje obtížné pasáže, systematizuje a dál rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu. Rozvíjí dovednost čtení odborného textu a komunikace v inženýrství a fyzice.

Požadavky:

Znalosti na úrovni B1 podle SERR

Osnova přednášek:

Témata kurzu: studium na vysoké škole u nás a ve Francii, psaní dopisů, CV, motivační dopis, žádost, odpověď na inzerát, ekologie, úspěchy francouzské vědy a techniky, zeměpisné a kulturní poznávání Francie, Paříž.

Odborná témata: matematika, fyzika-mechanika (skripta)

Jazykové prostředky:

rozšiřování obecné slovní zásoby (synonyma), frazeologie

získávání nové slovní zásoby a frazeologie z oblastí techniky, matematiky a fyziky

přesná výslovnost zejména nově nabytých slov mezinárodně užívaných

systematizace a rozšiřování mluvnice - časy pro vyjádření minulosti (passé composé, imparfait, plus-que-parfait), pro vyjádření budoucnosti a následnosti (présent, futur proche, futur simple, futur antérieur), subjonctif pro vyjádření postoje mluvčího v přítomnosti a minulosti, některé druhy vedlejších vět (důvod a důsledek). Podstatná a přídavná jména - nepravidelnosti v rodě a čísle, postavení přídavných jmen v přívlastku. Předmětová zájmena a samostatná zájmena (různé druhy). Srovnávání. Opakování číslovek.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídají výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Upevnění a rozšíření mluvnických znalostí. Správné používání slovesných tvarů pravidelných a nepravidelných sloves pro vyjádření přítomných, minulých a budoucích dějů, modality. Znalost nepravidelností u podstatných a přídavných jmen, srovnánání, znalost příslovcí a zájmen.

Rozšiřuje se slovní zásoba obecná i odborná (matematika, fyzika).

Upevňování výslovnosti a pravopisu v návaznosti na novou látku.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Čtení pro informaci obecných i populárně naučných textů, schopnost vyhledat informaci a globálně porozumět.

V ústním projevu se dorozumět v každodenních situacích a v situacích typických pro studenta, přednést referát na obecné, populárně naučné nebo odborné téma.

Porozumět vyslechnutému dialogu nebo jednoduššímu monologu i kratšímu referátu na populárně naučné téma přednesenému v přiměřeném tempu řeči.

Napsat životopis, žádost, soukromý dopis, návod k použití, referát na technické/odborné téma (i se slovníkem).

Splnění požadavků pro postup do vyššího kurzu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Skripta: Z. Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

[2] G. Capelle, Espaces I, Hachette, Paris 1990

[3] G. Capelle, Espaces II, Hachette, Paris 1990

Doporučená literatura:

[4] J. Giradet, Panorama 3, Clé International, Paris 2004

[5] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

[6] časopis La Recherche

Studijní pomůcky:

slovníky, mluvnické příručky, audioorální program, autokorektivní cvičení, mapa Francie, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7247806.html