Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština M1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XFM1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XFM1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XFM2
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Francouzština mírně pokročilí FM.

Cílem celého třísemestrového cyklu je upevnit a dále rozvíjet komunikaci ve francouzštině v psané i mluvené formě v oblasti běžného společenského styku a v situacích typických pro akademické, odborné a pracovní prostředí. Používat francouzský jazyk pro předávání obecných a odborných informací a při řešení problémů.

Kurz FM1 navazuje na výuku francouzštiny na sřední škole. Opakuje, systematizuje a rozšiřuje znalosti a rozvíjí dovednosti získané v předchozím studiu. Specifická témata kurzu : studium na vysoké škole u nás a ve Francii, psaní dopisů, CV, oficiální dopis - žádost, odpověď na inzerát, kulturní poznávání Francie, Paříž. Odborná témata: matematika, fyzika-mechanika. Zařazuje se čtení a práce s odborným textem.

Požadavky:

Vstupní požadavek je znalost jazyka na úrovni A2 SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Osnova přednášek:

Témata kurzu: studium na vysoké škole u nás a ve Francii, psaní dopisů, CV, oficiální dopis - žádost, odpověď na inzerát, kulturní poznávání Francie, Paříž.

Odborná témata: matematika, fyzika-mechanika. Zařazuje se čtení a práce s odborným textem.

Jazykové prostředky - opakování a doplnění: členy, podstaná a přídavná jména, jejich postavení, nepravidelné mn. číslo, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, rozkazovací způsob, minulé časy passé composé a imparfait, číslovky, vyjádření množství a času, tázací, ukazovací a předmětová zájmena.

Opakují se funkce a obecná témata (vyjádření souhlasu, názoru, orientace ve městě).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Upevnění a rozšíření mluvnických znalostí. Správné používání slovesných tvarů pravidelných a nepravidelných sloves pro vyjádření přítomných, minulých a budoucích dějů, modality. Znalost přídavných jmen, srovnánávní, příslovcí a zájmen.

Rozšiřuje se zejména slovní zásoba odborná (matematika, fyzika),ale také obecná.

Upevňování výslovnosti a pravopisu v návaznosti na novou látku.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Čtení pro informaci jednodušších obecných i populárně naučných textů, schopnost vyhledat informaci a globálně porozumět.

V ústním projevu se dorozumět v každodenních situacích a v situacích typických pro studenta a přednést referát na populárně naučné nebo odborné téma.

Porozumět vyslechnutému dialogu nebo jednoduššímu monologu i kratšímu referátu na populárně naučné téma přednesenému v přiměřeném tempu řeči.

Napsat životopis, žádost, soukromý dopis, návod k použití,jednoduchý referát na technické/odborné téma (i se slovníkem).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Skripta: Z.Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

[2] G. Capelle, Espaces I, Hachette, Paris 1990

Doporučená literatura:

[3] J. Giradet, Panorama 3, Clé International, Paris 2004

[4] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] časopis La Recherche

Studijní pomůcky:

slovníky, mluvnické příručky, audioorální program, mapa Francie, publikace francouzského malířství, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7247606.html