Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina M1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XNM1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Zápočet z předmětu 04XNM1 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XNM2
Garant předmětu:
Miloslava Čechová
Přednášející:
Cvičící:
Miloslava Čechová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Tento kurz má za cíl sjednotit úroveň posluchačů, zaměřuje se na zopakování a rozšíření obtížnějších gramatických jevů a struktur (např. trpný rod) a slovotvorných procesů (např. významy slovesných předpon). V lexikální části se prezentuje zejména slovní zásoba z oblasti vysokého školství u nás a v SRN, dále aktuální ekologická problematika spojená s potřebnými obraty, chemickým názvoslovím, dále se nacvičují některé matematické výrazy a obraty s dopravní a fyzikální tématikou a základní slovní zásoba počítačové gramotnosti. Nacvičuje se komunikace na probíraná témata, správná výslovnost, gramatická správnost a srozumitelné vyjadřování. Určitá část výuky je věnována práci s populárně naučnými didaktizovanými texty, které studenty seznamují se základní slovní zásobou oborů vyučovaných na FJFI (např. jaderných, fyzikálních, informačních atd.)

Požadavky:

Gramatické znalosti:

Skloňování podstatných jmen ve všech rodech a obou číslech (1.,3. 4. pád)

Použití určitého a neurčitého členu

Zájmena osobní, přivlastňovací, tázací (wer, was, welcher), ukazovací (der, dieser, solcher), jejich skloňování

Použití man a sich

Negace pomocí nicht a kein

Skloňování přídavných jmen (opakuje se v 1. semestru), stupňování (opakuje se v 2. semestru)

Časování pravidelných, nepravidelných, pomocných, modálních sloves v přítomném čase

Tvoření perfekta u pravidelných sloves (ich habe gelernt) a běžných nepravidelných sloves (ich habe gelesen, ich bin gegangen) - opakuje a rozšiřuje se v 2. semestru

Préteritum pomocných a modálních sloves (hatte, war, wurde, durfte, konnte, mochte, musste, wollte, sollte)

Rozkazovací způsob

Příslovce, stupňování příslovcí (opakuje se v 2. semestru)

Číslovky základní a řadové (opakují se v 2. semestru v rámci tématu matematika)

Předložky pouze se 3. pádem, pouze se 4. pádem, se 3. i se 4.pádem

Slovosled přímý, nepřímý, věta vedlejší, souřadící a základní podřadící spojky (dass, weil, wenn) - opakuje se v 1. semestru

Výslovnost

Schopnost konverzace v běžných situacích (např. rodina, škola, zájmy, nákupy ,,,)

Znalosti na úrovni A2 SERR

Osnova přednášek:

Texty:

1. Tschechische Technische Universität

2. Fakultät für Kernforschung und Physikalisches Engineering

3. Willkommen im Campus Deutschland

4. Unsere Umwelt

5. Sonnenenergie

6. Computerwelt

7. Computer - Wortschatz

Gramatické okruhy:

1. Pasivum

2. Deklinace adjektiv

3. Slovosled, různé typy spojek

4. Číslovky, řadové číslovky, zlomky, matematické pojmy

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, tj. pasivum, deklinace adjektiv, dvojicové spojky souřadící a podřadicí, silná slovesa, lexika z oblasti školství, slovotvorba - odvozeniny, kompozita.

Schopnosti:

Dovednost aktivního využítí uvedených jazykových prostředků v psaném i mluveném projevu, tj. informace o své univerzitě, fakultě, životním prostředí apod.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu - NM2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly), Max Hueber Verlag 2003

Doporučená literatura:

[2] I. Pavlíková, Němčina pro mírně pokročilé 1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7247506.html