Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina M2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XNM2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XNM2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XNM1
Zápočet z předmětu 04XNM2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XNM3
Garant předmětu:
Miloslava Čechová
Přednášející:
Cvičící:
Miloslava Čechová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

V tomto kurzu se seznamuje student s dalšími nadstandartními gramatickými strukturami a jejich aplikací v komunikaci na základě probíraných textů s především odbornou tématikou, jako např. vztahy mezi technikou a společností, náš svět na počátku 21. století, náročnější texty s problematikou životního prostředí, základní poučení o matematice,informatice, automobilové technice apod. Student se nadále cvičí v tichém i hlasitém čtení textů, jasném a srozumitelném vyjadřování slovem i písmem. Systematicky se opakují další gramatické jevy nutné zejména pro odborné vyjadřování (participia, vztažné věty, participiální vazby).

Požadavky:

znalosti na úrovni NM1

Osnova přednášek:

Texty:

1. Was macht die Physik

2. Der Schritt ins 21. Jahrhundert

3. Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch

4. Mathematik

5. Aus der Vekehrs- und Motortechnik

6. Physik

7. Umweltschutz

Gramatické okruhy:

1. Partizip I, II

2. Zpodstatnělá adjektiva a participia

3. Vztažná zájmena a vztažné věty

4. Participiální vazby

5. Préteritum, perfektum, kolísání pomocných sloves v perfektu

6. Stupňování adjektiv a adverbií

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, tj. kolísání haben, sein v perfektu, participium I a II, gerundivum, zkratky, fyzikální terminologie, matematické výrazy.

Schopnosti:

V psaném a mluveném projevu dokázat podat vysvětlení jaderné fúze, umět charakterizovat vědní obor fyziky, umět německy vyjádřit fyzikální jednotky, veličiny, umět pracovat se zkratkami, formulovat matematické operace, např. při výpočtu zlomků.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu NM3

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly), Max Hueber Verlag 2003

Doporučená literatura:

[2] I. Pavlíková, Němčina pro mírně pokročilé I1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246806.html