Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština P3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XFP3 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XFP3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XFP2
Úspěšná klasifikace předmětu 04XFP3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04XFPZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na shrnutí a rozšíření dosud získaných znalostí a dovedností a jejich použití v odborné komunikaci. Speciální dovednost - překlad kratšího populárně naučného nebo doborného textu (oboustranný). Písemná příprava referátu na technické téma nebo na téma blízké studovanému oboru a jeho přednesení. Referát vychází z četby francouzských materiálů.

Příprava samostatného ústního projevu na vymezená témata ke zkoušce.

Požadavky:

Vstupní znalosti kurzu FP2.

Osnova přednášek:

Kurz je zaměřen na shrnutí a rozšíření dosud získaných dovedností. Reprodukce textu. Překlad kratšího populárně naučného nebo doborného textu (oboustranný).

Obecná témata: Z historie vědeckých a technických objevů a vynálezů (Pendule de Foulcaut, Le tunnel sous La Manche, Histoire de l´Aviation), Architecture ancienne et nouvelle

Psaní osnovy, odstavců, referátu, struktura a návaznost textu, koheze a koherence

Mluvnice: minulý čas historický - le passé simple, podmiňovací způsob cizího mínění, vedlejší věty, participiální věta, nepřímá řeč a otázka, správné používání různých druhů zájmen, logické spojovací výrazy

Písemná příprava referátu na technické téma nebo blízké studovanému oboru a jeho přednesení. Referát vychází z četby francouzských materiálů.

Příprava samostatného ústního projevu na vymezená témata ke zkoušce.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Mluvnické znalosti se systematizují a doplňují v oblasti syntaxe o další druhy vedlejších vět a o participiální vazby, opakuje se nepřímá řeč a otázka, vazby sloves a nepravidelnosti, interpunkce. Slovní zásoba se rozšiřuje převážně o odborné a technické výrazy (matematika, fyzika, chemie).

Výslovnost a pravopis se upevňují v návaznosti na novou látku.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Číst autentické obecné, populárně naučné i odborné texty i s použitím slovníku, vyhledat informace, udělat résumé. Ústně přiměřeně a jazykově správně reagovat při společenské komunikaci a v každodenních situacích. Srozumitelně komunikovat na vybraná odborná témata (monolog, diskuse). Písemně vypracovat referát a napsat transakční dopis. Překládat kratší texty (oboustranně). V písemné i ústní komunikaci používat bohatší slovní zásobu a rozmanitější tvary. V písemném projevu dbát na slohovou stránku a pravopisnou správnost.

Splnění podmínek pro složení zkoušky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Skripta: Z. Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

[2] J. Giradet, Panorama 3, Clé International, Paris 2004

Doporučená literatura:

[3] G. Capelle, Espace III, Hachette, Paris 1991

[4] časopis La Recherche

Studijní pomůcky:

slovníky, mluvnické příručky, poslechové nahrávky, autokorektivní cvičení, jazyková učebna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246306.html