Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Francouzština Z3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XFZ3 Z 2 0+4 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XFZ3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XFZ2
Zápočet z předmětu 04XFZ3 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XFZ4
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

V návaznosti na FZ2 kurz rozvíjí základní jazykové znalosti a řečové dovednosti. Obsah je zhruba vymezen lekcemi 14 - 18 učebnice M. Pravdové: Francouzština pro začátečníky (Le Francais pour vous). Témata, funkce a situace jsou doplňovány z dalších materiálů. Důraz se klade na rozvoj komunikace v dialogu a nově na čtení, jak pro informaci tak i hlasité čtení se správnou výslovnosti. Čtou se nejdříve krátké adaptované texty obecného charakteru a krátké úryvky z populárně naučných textů.

Požadavky:

Znalosti a dovednosti na úrovni kurzu FZ2.

Osnova přednášek:

Funkce, situace a témata: rodinné vztahy, zaměstnání, popis města a místa, dopravní prostředky, srovnávání, zdůraznění větného členu, cestování, další časové údaje (měsíc, rok, datum), francouzská kultura, muzea, malířství (impresionismus).

Jazykové prostředky: další nepravidelná slovesa v probraných časech a tvarech, zkracování vedlejších vět předmětových, podmiňovací způsob, příslovce a jejich postavení ve větě, stupňování přídavných jmen a příslovcí. Tázací zájmena , příslovce y - tam. Čtení krátkých obecných a populárně naučných textů.

Rozsah je vymezen lekcemi 14 - 18 učebnice M. Pravdové: Francouzština pro začátečníky. Dále je rozšířen o lekce 8 a 10 učebnice Espaces 1.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost základních jazykových prostředků se doplňuje a obohacuje. Slovní zásoba se rozšiřuje také o tématiku studia na technické univerzitě. Znalost složitějších mluvnických jevů umožňuje bohatší vyjadřování (nepravidelná slovesa, příslovce, přídavná jména a jejich stupňování, osobní zájmena). Výslovnost a pravopis se rozvíjejí v souvislosti s novou látkou.

Splnění požadavků pro postup do vyššího kurzu.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Schopnost porozumět a přiměřeně a správně jazykově reagovat v dalších komunikativních situacích, na vybraná témata i obecná i populárně naučná a s použitím vybraných funkcí jazyka (společenská konverzace, pozvání, přijetí,odmítnutí, omluva). Čtení hlasité a čtení pro informaci adaptovaného/jednoduchého textu se slovníkem. Jednoduché písemné sdělení, odpovědi na otázky, osobní dopis, referát.

Splnění požadavků pro postup do vyššího kurzu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M.Pravdová, Francouzština pro začátečníky (Le francais pour vous), Leda, 2.vydání 2006

Doporučená literatura:

[2] G. Capelle, Espaces I, Hachette, Paris 1990

[3] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Audioorální program, mapa Francie, autokorektivní cvičení, mluvnické tabulky, slovník, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246106.html