Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rétorika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
00RET Z 1 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí řečových a hlasových technik a pravidel spisovné výslovnosti. Kurz se dále věnuje stavbě veřejného projevu i jeho neverbálním aspektům. Součástí kurzu jsou i stylistická cvičení, nácvik zvládání trémy a krátký exkurz do historie rétoriky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod - rétorika - účel, historie, nástin oblastí, které s rétorikou souvisejí;

- mluvený projev - účel, posluchači, prostředí; obecná příprava na veřejný projev

2. Jazyk - spisovný jazyk a spisovný hovorový jazyk; výplňková slova; hlasová a řečová technika - intonace, dynamika, tempo

3. Spisovná výslovnost; používání cizích výrazů, procvičování mluvidel

4. Stavba projevu - osnova, úvod, závěr; styl a stylistika

5. Řečnické techniky, triky a tipy; formulace; argumentace

6. Tréma a práce s ní, relaxační a dechové techniky; asertivita; empatie

7. Řeč těla (mimika, gestika, posturologie, proxemika), estetika vystupování (zdvořilost, etiketa, oblékání aj.)

8. Analýza skutečných projevů; příklady; procvičování

9. Pomůcky při prezentaci a jejich užití, výhody a nevýhody; zásady prezentace v PowerPointu

10. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení

11. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámení se s pravidly obsahové a formální přípravy veřejného mluveného projevu.

Schopnosti:

Získání praktických dovednosti v této oblasti a získání zpětné vazby.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2009.

Doporučená literatura:

[1] MAŘÍKOVÁ, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.

[2] ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B.: Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada Publishing 2010.

[3] HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing 2005.

[4] HOLASOVÁ, T.: Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT 2004.

[5] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.

[6] PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha: Grada Publishing 2008.

[7] PLAMÍNEK J.: Řešení problémů a umění rozhodovat. Praha: Argo 1994.

[8] HONZÁKOVÁ, M. - HONZÁK, F. - ROMPORTL, M.: Čteme je správně. Slovníček výslovnosti cizích jmen. Praha: Albatros 1996.

[9] HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia 1995.

[10] CAPPONI, V. - NOVÁK, T.: Sám sobě mluvčím. Praha: Grada 1994.

[11] TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24560805.html