Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Rozhodovací analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G16C3103 Z,ZK 6 2P+2C
Vztahy:
Předmět G16C3103 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-ROAN-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16C3103 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-ROAN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu Rozhodovací analýza je prohloubit znalosti z oblasti rozhodovacích procesů a soustředit se na přístupy, metody a techniky, které se na úrovni manažerského rozhodování v praxi používají. Pozornost bude zaměřena na klasické rozhodovací metody a techniky jakými jsou rozhodovací matice a rozhodovací stromy, ale i na pokročilejší metody - metody simulace, metody tvorby scénářů a další. Vícekriteriálnost, jakožto podstatný rys rozhodování, bude akcentován při hledání řešení i příčin problémů.

Požadavky:

Zápočet:

•Aktivní účast na 12 seminářích

•Průběžná práce na projektu, odevzdání kvalitního projektu – 60 bodů

•Prezentace výstupů projektu – 20 bodů

•Průběžný test – 20 bodů

Celkem je možné získat 100 bodů.

Podmínka získání zápočtu: aktivní účast, práce na projektu, min. 40 bodů.

Zkouška:

Body získané za aktivní práci na seminářích vstupují jako hodnocení do závěrečného hodnocení, a to následovně:

100 – 91bA

90 – 81 bB

80 – 71bC

Při získání méně než 70,99 se student klasicky přihlašuje na zkoušku v rámci vypsaných termínů ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

A. Manažerský blok - dotace 5P+5C (1.- 4. týden, 10. týden)

1. Úvod do studia, podmínky k úspěšnému zakončení předmětu, doporučená literatura

Úvod do problematiky rozhodování - základní pojmy, definice a funkce manažerského rozhodování

2. Rozhodovací proces - prvky, fáze procesu; Klasifikace rozhodovacích problémů a procesů

3. Klasifikace rozhodovacích problémů - rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty - nástroje a metody rozhodování (přehled, základní rozdíly a podmínky)

4. Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů

B. Metodologický blok - dotace 6P+6C (5. - 10. týden)

5. Vícekriteriální rozhodování I - úvod, základní komponenty modelu, grafické znázornění, typy informací, metody pro sestavení vah.

6. Vícekriteriální rozhodování II - metody výběru kompromisních variant (WSA, AHP, PROMETHEE, metoda postupných substitucí).

7. DEA (Data Envelop Analysis) - hodnocení efektivnosti obecně, základní modely DEA (BCC a CCR), sestavení modelu, grafické řešení.

8. Rozhodovací modely I - úvod, komponenty modelu, typy rozhodovacích situací, rozhodování za úplné nejistoty a rozhodování za jistoty

9. Rozhodovací modely II - rozhodování za rizika, pokročilé koncepty rozhodování

10. Úvod do stochastických modelů - základní pojmy, systémy hromadné obsluhy/teorie front

11. Volba stylu rozhodování, participativní rozhodování (Manažerský blok) LP

C. Blok inovací + praxe - dotace 3P+3C (skutečnost 2P+2C vzhledem k 28.9. sv. svátek)

12. Nástroje současného rozhodování v praxi -praktická ukázka - expert z praxe

13. Nástroje současného rozhodování v praxi -praktická ukázka - expert z praxe

Osnova cvičení:

Osnova cvičení z předmětu Rozhodovací analýza

•Seznámení studentů s podmínkami zápočtu, představení základního konceptu práce na seminářích, sdělení podmínek k získání zápočtu, popřípadě diskuse na téma Každodenní rozhodování – intuitivní x analytické, použití metod, kdy ano, kdy ne, příklady apod.

•Představení vybrané akciové společnosti a týmů (2členných). Provedení základní analýzy vnitřního prostředí firmy na základě dosavadních znalostí zejména z Podnikové ekonomiky.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Provedení stručné analýzy vnějšího prostředí podniku (PEST) a analýzu konkurentů.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Identifikace a formulace rozhodovacího problému. Extrémně důležitá část projektu! Na základě formulace rozhodovacího problému se bude odvíjet celá další práce v projektu.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části, případně reformulace rozhodovacího problému. Krátká prezentace všech týmů (á 5 minuty – představení podniku, jeho vnitřního a vnějšího prostředí, představení rozhodovacího problému).

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Nastavení kritérií pro řešení rozhodovacího problému. Průběžný test – 15 minut.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Nastavení vah kritérií pro řešení rozhodovacího problému.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Aplikace vybrané rozhodovací metody.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Aplikace vybrané rozhodovací metody.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Výběr řešení rozhodovacího problému.

•Řešení otázek, nejasností z předchozí části. Formulace závěrů, příprava prezentace.

•Prezentace projektu, diskuse oponentury.

•Prezentace projektu, diskuse oponentury. Zápočty.

Přesná zadání úkolů a struktura cvičení bude závislá na momentálních podmínkách výuky, a mohou se během semestru aktualizovat.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poznat a osvojit si pokročilejší metody a techniky rozhodovací analýzy, které nachází uplatnění nejen v manažerské praxi, ale i v každodenním životě, který žijeme v světě dat, informací a neustálých změn. Podporou tomu budou jednak teoreticky i prakticky zaměřené přednášky s ukázkami z praxe a semináře, kde si studenti procvičí získané znalosti na konkrétních případech a situacích.

Studijní materiály:

Základními studijními materiály jsou přednášky a podklady poskytnuté přednášejícím. Dalšími základními materiály a zdroji jsou:

Fotr, J., Švecová, L. a kol. 2016. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress s.r.o.

Kožíšek, J., Stieberová, B., Žilka, M. 2020. Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi. ČVUT.

Forrest, Jeffrey & Nicholls, Jeananne & Schimmel, Kurt & Liu, Sifeng. (2020). Managerial Decision Making: A Holistic Approach. 10.1007/978-3-030-28064-2.

Šubrt T. a kol. 2019. Ekonomicko - matematické metody. Aleš Čeněk s.r.o.

Fotr, J. a souček, I. 2020. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení, Grada Publishing

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6000206.html