Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
G16C1302 Z,ZK 6 2P+2C
Vztahy:
Předmět G16C1302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-PJVS-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16C1302 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-PJVS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:

Kurz nevyžaduje žádné předběžné znalosti, kromě základů managementu. Technické znalosti jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Požadavky na ukončení kurzu:

•Účast studentů na lekcích a seminářích: 0-20 bodů

•Aktivita: 0-20 bodů

•Písemný test: 0-60 bodů

•Celkem: 0-100 bodů (60 bodů je požadováno k ukončení kurzu)

Známkování: 100–90 bodů = A, 89–80 bodů = B, 79–70 bodů = C, 69–60 bodů = D, 59-50 bodů = E, méně než 60 bodů nutná ústní zkouška, ústní zkouškou je možné zlepšit známku

Kvalitní seminární práce může nahradit potřebu písemného testu a ústní zkoušky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy výrobního, provozního a procesního managementu, specificky pak se zaměřením na problematiku projektování výrobních systémů tj.:

•navrhování výrobních systémů,

•inovace výrobních systémů a

•re-inženýring výrobních systémů.

Kurz je, na rozdíl od obecně pojatých kurzů výrobního, provozního a procesního managementu, zaměřen zejména na technické obory oborového zaměření ČVUT, tj. na architekturu, stavebnictví, dopravu, strojírenství, elektrotechniku, elektroniku, jaderné a fyzikální inženýrství, bioinženýrství a informatiku, a také na obory VŠCHT, jimiž je zejména chemie, ochrana životního prostředí, potravinářství a biochemie, a chemické inženýrství.

Procesní zaměření kurzu umožňuje uplatnit poznatky i v administrativě a regionální správě či pedagogice.

Účelem kurzu je seznámit se s:

•základními pojmy managementu výrobních a provozních systémů,

•podstatou a projektováním výrobních a provozních systémů a procesů,

•úlohou lidských a technologických zdrojů ve výrobě a provozu,

•problematikou organizace materiálových toků a logistiky,

•problematikou podpůrných procesů,

•problematikou managementu, plánování, projektování, inovací a re-inženýringu výrobních a provozních systémů a procesů,

•problematikou ekonomie a ekonomických metrik výroby a provozních systémů,

•problematikou některých soudobých trendů, jako je automatizace, robotizace a digitalizace,

•problematikou ucelených konceptů moderního řízení výroby a provozu, jako je například TPS,

•problematikou managementu kvality, ochrany životního prostředí, materiálové a energetické udržitelnosti, hygieny a bezpečnosti práce a sociální zodpovědnosti ve výrobě a provozním řízení apod.

Předpokládanými výstupy kurzu jsou:

•znalost oboru managementu výrobních a provozních systémů,

•získat nejen teoretické, ale i praktické znalosti a zkušenosti v oboru

•schopnost uplatnit tyto znalosti a dovednosti v rámci managementu, plánování, projektování, inovačním managementu a re-inženýringu technicky zaměřených výrobních a provozních systémů,

•schopnost personalizovat získané znalosti a dovednosti na oblast svého budoucího profesionálního zaměření,

•schopnost sdílet konkrétní úlohy managementu výrobních a provozních systémů s odborníky a pracovat v týmu při jejich řešení.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Gustav Tomek, Josef Šinkmajer: Operativní řízení výroby, Nakladatelství technické literatury, Praha, 1976

Hana Svobodová: Produkční a operační management, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha, 2008

Jaroslav Jirásek: Štíhlá výroba, Grada Publishing, Praha, 1998

Michal Kavan: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, Praha, 2002

Miloš Toman: Zamrzlá produktivita: Proč produktivita práce stagnuje a co s tím udělat?, Management Press, Praha, 2016

Lean Manufacturing, Crative Safety Supply, www.creativesafesupply.com, ,

Antonín Mareš: Analýza pracovní výkonnosti podniku, Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, Brno, 2010

Gideon Halevi: Handbook of Production Management Methods, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001

Grazia letto-Gillies: Theories of international production: A critical perspective, London South Bank University, London, UK, 2014

John H Dunning: The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, Journal of International Business Studies, Palgrave Macmillan Journals, , 1988

John H. Dunning: Explaining International Production, Unwin Hyman, London, 1998

John H. Dunning: International Production and the Multinational Enterprise, George Allen & Unwin, London, 1981

Linda Gorchels: The Product Manager´s Handbook The Complete Product Management Resource, Second Edition, NTC Business Books, NTC Contemporary Publishing Group, McGraw-Hill, , 2000

Naqib Daneshjo: Production Management Systems, Transfer Inovácií 28/2013, strana 36 - 38, Košice, 2013

Nedeljko Štefanič, Ozana Križan, Ivo Čala: Models and Methods of Production Management, Strojarstvo 50 (3) 175-184, Zagreb, 2008

Pol Antras: Global Production: Firms, Contracts, and Trade Structure, Harvard University, Harvard, 2015

Sarojrani Pattnaik, Swagatika Mishra: Lectures notes on Production and Operation Management, Department of Mechanical Engineering, VSSUT Burla, Burla, Indie, 2015

Sean Tomas Moran: An Applied Guide to Process and Plant Design, www.research.net, , 2016

Sushil Gupta, Martin Starr: Production and Operations Management Systems, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, 2014

Poznámka:

Kurz probíhá v češtině.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667806.html