Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Makroekonomická teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63C3201 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět G63C3201 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-MACT-01 (vztah je symetrický)
Předmět G63C3201 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-MACT-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Makroekonomická teorie má posluchače naučit ucelený pohled na ekonomii. Pochopit síly, které ovlivňují agregátní ekonomii, tedy národní hospodářství.

Pokročilý kurs má naučit využívat základní matematické modely statické a dynamické stránky národohospodářských agregátů. Součástí širší analýzy je rovněž popis vazeb mezi podnikovými bilancemi a národohospodářskými agregáty, čímž se vysvětluje podstata vazeb mezi mikro a makrosférou.

Důležitým momentem je přechod od komparativní statiky k dynamice. Posluchači získají přehled komparaci jednotlivých ekonomických škol(ve smyslu přístupů).Celý výklad vyústí v pochopení nástrojů hospodářské politiky.

Požadavky:

Po absolvování kurzu student skládá zkoušku, tvořenou teoretickou a praktickou částí. V praktické části má prokázat schopnost provádět výpočty se statickými a dynamickými modely a znalost řešení základních úloh strukturních modelů.

Osnova přednášek:

1. Národohospodářské agregáty a jejich zjišťování (NJ,CP)

2. Analýza makroekonomických identit na příkladech

3. Určení rovnovážné produkce

4.Vznik národních účtů

5. Varianta uzavřeného hospodářství, uzavřené hospodářství se státní správou

6. Uzavřené hospdářství se státní správou a transfery

7. Agregátní ivestice

8.Akcelerátor

9.Růstový model se statickými parametry

10. Růstový model s dynamickými parametry

11.Strukturní model- sestavení, řešení úlohy I.(Leontieff)

12.Strukturní model úloha II. a III. Leontieff

13.Finanční hmotná rovnováha - vznik modelu IS-LM

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem studia pokročilého kurzu makroekonomické teorie je pochopení systému agregátní ekonomie, jejích zákonitostí s využitím odpovídajících matematických modelů.

Studijní materiály:

Literatura základní:

1.HŘEBÍK, František. Obecná ekonomie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-467-1.

2.BRČÁK, Josef, Bohuslav SEKERKA, Lucie SEVEROVÁ a Dana STARÁ. Makroekonomie: makroekonomický přehled. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-831-0.

3.MACH, Miloš. Makroekonomie II: pro magisterské (inženýrské) studium. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2001 dotisk. ISBN 80-86175-18-9.

4.SOUKUP, Jindřich, Vít POŠTA, Pavel NESET a Tomáš PAVELKA. Makroekonomie. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-537-7.

5.VYSUŠIL, Jiří. Národní účty a meziodvětvové vztahy. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1010-6.

Literatura doporučená:

1.FROYEN Richard: Macroeconomics: Theories and Policies (Pearson Series in Economics (Hardcover)) 10th Edition,ISBN:ISBN: 978-0132831529.

2.KEYNES, John Maynard. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Přeložil Lenka HUŠÁKOVÁ. V Praze: Cicero, 2020.ISBN 978-80-270-7399-3.

3.SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie: 19. vydání. Praha: NS Svoboda, 2013. ISBN 978-80-2050-629-0.

4.MILLER Ronald E.Input-Output Analysis: Foundations and Extensions 2nd Edition, ISBN 978-0521517133.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5365306.html