Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Anglický jazyk A2-2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B04A22 Z 0 2s
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří začínají studovat druhý cizí jazyk. Cílem je rozvíjení a upevnění základů anglického jazyka.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

week 1 Opakování probrané látky v ZS

week 2 Review 3

week 3 dotcom

to-infinitiv.

week 4 dotcom

present perfect + ever, past participle

week 5 Drive

questions: How + adj./adv., What + noun

week 6 Drive

prepositions of movement, directions

Test 1

week 7 Justice

adjectives/ adverbs

week 8 Justice

past continuous, time adverbials

week 9 Extreme

passives, will/might

week 10 Extreme

Test 2

week 11 Review 4

week 12 Souhrnné opakování

week 13 Get with the Program

week 14 hodnocení kurzu

udělování zápočtu

Požadavky na zápočet

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Osnova cvičení:

Cíl kurzu: Rozvíjení základů anglického jazyka a upevnění již získaných znalostí; Poslech: dialogy, telefonování, nácvik správné výslovnosti a intonace; Čtení: Informativní texty, které uvádějí základní slovní zásobu, fráze a gramatické jevy vztahující se k danému tématu lekce (vyprávění, popis, rozhovory); Mluvený projev: Konverzace, popis, telefonní rozhovory, žádost, omluva, poděkování; Psaný projev: Vyplňování formulářů, psaní CV, dopisů, zprávy, vypravování, eseje; Mluvnice: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý, stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí, slovesa „would, should, could“, rozkazovací způsob, výrazy „much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any“, určitý člen „the“ v zeměpisných názvech, vazba 4.pádu a infinitivu, minulý čas průběhový, účelový infinitiv, způsoby vyjádření budoucnosti (will, přítomný čas průběhový, vazba going to)

Cíle studia:

Výstup: Znalosti na úrovni A2 SERR.

Studijní materiály:

Studijní literatura povinná materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A22/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687306.html