Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Modern Approaches in Project Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E2201 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:

Program kurzu vychází ze standardů projektového řízení.

Osnova přednášek:

01

Úvod do moderního řízení projektů

Předmět: Proč a co

Stručné shrnutí dosavadních zjištění premiéra

Rozšířené prostředí, typologie projektů, potřeby a role PM

Rozsáhlé, komplexní a inovativní projekty

Projekty o neznámém, nejistotě a chaosu

Co myslíme moderním premiérem

IT, průmysl, produktový management, design a věda a výzkum Specifika PM

Agilní prostředí a agilní PM řešení

02

Moderní vodopádové projektové řízení

Co je vodopádové (sekvenční) řízení projektů

Proces řízení vodopádového projektu

Nové trendy ve standardním (vodopádovém) projektovém řízení

Cílení na klienta a produkt projektu (cíle SMART)

Kaskádové řízení komplexního projektu

Flexibilita projektového řízení (agilní PM)

Modularizace a standardizace projektového řízení

Digitalizace PM a automatizace PM procesů (PM software)

Externalizace a internalizace projektového řízení

Certifikace projektového řízení

03

Designové myšlení

Co je designové myšlení a proč nová filozofie v designu

Kde jej použít

Základní principy designového myšlení

Úhel pohledu

Proces designového myšlení:

1. Vcítit se (do klienta)

2. Definice (problém, vize a cíle)

3. Ideate (řešení)

4. Prototyp

5. Zkouška

Využití designového myšlení v PM

04

Agilní řízení projektů

Co je agilní v řízení a proč agilní

Co je a pro co je agilní řízení projektů

Agilní hodnoty a principy

Agilní vývojový cyklus:

1. Nevyřízené položky projektu

2. Nevyřízené položky sprintu

3. Sprint

4. Konečný produkt

05

Řízení projektů Scrum

Co je scrum a pro co je scrum

Přehled Scrumu

Projektové role:

. Uživatelé

. Zákazníci

. Zájem a odhodlání

. Vlastník produktu

Tým

. Scrum master

. Vývojáři

. Testeři

Zpracování sprintu:

. Plánování sprintu

. Zahájení sprintu

. Poskytnutí sprintu

. Dokončení sprintu

06

Kanban v projektovém řízení

Co je Kanban

Výrobní systém Toyota (a Kanban)

Kanbanové pojmy a principy

Kanbanová vizualizace

Kanbanový proces:

1. Plánování projektu (backlog, zadáno, ve vývoji, uživatelské testování, revize kódu, hotovo)

2. Realizace projektu (role, stanovení priorit, velikost a odhad, závazek, blokátory a eskalace, schůzky a smyčky zpětné vazby,

3. Sledování a prognózování projektů (hodnota, kumulativní vývojový diagram, časový rozptyl cyklu + trend, tepelná mapa doby cyklu, histogram doby cyklu, účinnost proudění, předpověď Monte Carlo)

4. Řízení rizik (eliminace plýtvání, stabilita a předvídatelnost, neustálé zlepšování)

07

Lean Development & Project Management

Co je Lean Management

Toyota Production System

Principy štíhlého řízení

Proces řízení štíhlých projektů:

1. Identifikujte hodnotu z pohledu vašich zákazníků

2. Mapování hodnotového toku

3. Vytvořte nepřetržitý pracovní postup

4. Vytvořte systém Pull

5. Neustálé zlepšování

Nástroje Lean Management

08

Hybridní řízení projektů

Co je hybridní řízení projektů?

Specifika vodopádového řízení projektů s agilními PM prvky (s příklady)

Specifika agilního řízení projektů s vodopádovými PM prvky (s příklady)

Výběr vhodné metodiky projektového řízení

Plánování hybridních projektů

09

12.4.2021

Další PM metody a techniky

. (PMBOK)

. CPM

. CCPM

. IPM

. Hranol

. Princ 2

. Agilní sjednocený proces,

Vývoj řízený chováním (BDD)

. Křišťálově

. Metoda vývoje dynamických systémů (DSDM)

. Extrémní programování (XP)

. Vývoj řízený funkcemi (FDD)

. (Kanban)

. (Štíhlý vývoj)

. Rychlý vývoj aplikací (RAD)

. IBM - Rational Unified Process (RUP)

. (Scrum)

. Vývoj řízený testováním (TDD)

. (Hybridní)

Srovnání pro výběr

10

Agilní řízení projektů: Sektory

Specifika IT projektů

Specifika průmyslových projektů

Specifika projektů produktového designu a managementu

Specifika vědecko-výzkumných projektů

Specifika poradenských projektů

Ostatní odvětví

11

Agilní řízení projektů: Software

Jiný software na trhu:

. Přehledy projektu

Inteligentní list

. EasyProjects

. Keyedln projekty

. Pondělí atd.

Úkoly, funkce a porovnání

Výběr vhodného softwaru pro vaši praxi

12

Agilní řízení projektů: Pohled do reálné praxe

Přednáška společnosti působící v oblasti agilního poradenství (Dolphin Consulting; prostřednictvím MS Teams)

13

Časové, nákladové a právní aspekty agilního řízení projektů

Zadávání a řízení agilních projektů v prostředí nejistoty

Řízení času agilních projektů

Řízení nákladů agilních projektů

Právní aspekty:

Smlouva s pevnou cenou na pevný čas (FTFP)

Smlouva o době a materiálu (DP&M)

14

Závěrečné shrnutí kurzu

Osnova cvičení:

01

Lekce 1: otázky k diskusi

Vy a vaše potřeby a očekávání

Program kurzu a požadavky

Jak kurz absolvovat

Případové studie a vaše domácí práce

Případová studie č. 1:

Vývoj nového produktu společnosti (automobilový průmysl)

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 1:

1.Vytváření týmů 2 - 3 studentů, práce ve skupinách

2.Vaše preferované zadání inovativního projektu (IT, průmysl, produktový management, design a věda a výzkum, ostatní) – ukázky projektů

02

Lekce 2 otázky k diskusi

Případová studie č. 2:

Tvorba a implementace nového software ve firmě

Přiřazení projektu projektovému manažerovi

SMART cíle projektu

Tematické a funkční členění projektu

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 2:

3.Přiřazení SMART cílů vašeho inovativního projektu

4. Externalizace a internalizace projektového řízení (?)

5.Počáteční zadání projektu PM

03

Lekce 3 otázky k diskusi

Případová studie č. 3:

Nová výstavba ve městě (projekt developera)

Územní studie nové výstavby

Nový univerzitní kurz distančního vzdělávání

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 3:

5.Design produkt vašeho inovativního projektu pomocí metodologie Design Thinking

6.Organize Design Thinking proces

04

Lekce 4 otázky k diskusi

Případová studie č. 4:

Vědecko-výzkumný projekt (projekt poradenské společnosti)

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 4:

7.Popište aktuální úkoly další práce na vašem inovativním projektu formou seznamu nevyřízených položek projektu

8.Vyberte si ze dvou nebo tří nevyřízených sprintů pro sprint

9.Popište průběh sprintu na vybrané úloze

05

Lekce 5 otázky k diskusi

Případová studie č. 5:

Metodika Scrum v návrhu produktu

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 5:

10.Identifikujte role ve svém inovativním projektu

11.Popište očekávaný průběh sprintu vašeho projektu (plánování, zahájení, poskytnutí, dokončení)

06

Lekce 6: otázky k diskusi

Případová studie č. 6:

Kanban v praxi řízení průmyslových operací

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 6:

12.Naplánujte realizaci projektu pomocí Kanban Board

13.Identifikujte role, upřednostněte a dimenzujte práci

14.Plánování a popis setkání v Kanbanu

15.Vytvořte kumulativní vývojový diagram vaší práce

16.Identifikujte plýtvání ve své práci

07

Lekce 7 otázky k diskusi

Případová studie č. 7:

Lean development a projektové řízení v průmyslové praxi (komplexní inženýrská smlouva)

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 7:

17.Pohled zákazníka na váš projekt

18.Hodnotový tok vašeho projektu

19. Základní prezentace workflow

20.Zásady řízení neustálého zlepšování

08

Lekce 8 otázky k diskusi

Případová studie č. 8:

Dlouhodobý poradenský projekt

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 8:

21.Vodopádové prvky ve vašem projektu nebo

22.Váš projekt jako vodopád s agilními prvky?

09

Lekce 9: otázky k diskusi

Případová studie č. 9:

Projektová společnost a její PM nástroje

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 9:

7.Vyberte správné metody a techniky pro vaši společnost

8.Zdůvodněte výběr

10

Lekce 10 otázek k diskusi

Případová studie č. 10:

Projektování vědecko-výzkumného projektu na vysoké škole

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 10:

7.Vysvětlete specifika projektového řízení v rámci projektu

8.Porovnejte tato specifika s jedním dalším různým sektorem aplikace PM

11

Prezentace EasyProjects a jeho software (prostřednictvím MS Teams)

Zadání domácího úkolu č. 11:

27.Digitalizujte plánování vašeho projektu pomocí bezplatné verze EasyProjects

28. Zobrazit použití kanbanového modulu

12

Lekce 12 otázek k diskusi

Případová studie č. 12:

Prezentace Dolphin Consulting

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 12:

29.Uveďte, co byste ve svém projektu změnili na základě poznatků z prezentace a proč (projekt měnit nemusíte)

13

Lekce 13 otázek k diskusi

Případová studie č. 13:

Zadání komplexního projektu z praxe poradenské společnosti

Diskuse k případové studii

Zadání domácího úkolu č. 13:

7.Na základě zkušeností s domácími úkoly zpracujte zadání projektu externímu dodavateli

Závěrečná diskuse o kurzu

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy moderního projektového řízení v kontextu současných potřeb a trendů 21. století. Prohlubuje znalosti v různých oblastech projektového řízení při zachování jeho integrity. V tomto ohledu poskytuje kurz komplexní základ pro navazující studium konkrétních agilních manažerských disciplín se specifickým zaměřením na IT, průmysl, produktový management, design, vědu a výzkum.

Účelem je mimo jiné seznámit studenty s:

. předmět a celková struktura teorie a praxe moderního (agilního) projektového řízení,

. základní pojmy a koncepce agilního projektového řízení,

. obsah, techniky a nástroje klíčových subdisciplín,

. široká škála specifických softwarových nástrojů,

. Současné trendy v moderním projektovém řízení a jeho perspektivy do budoucna.

Očekávaným výsledkem kurzu je, že studenti:

. pochopit celkovou tematickou strukturu a problematiku moderního (agilního) projektového řízení,

. vysvětlit obsah a rozsah základních nástrojů a technik agilního řízení projektů a aplikovat je v praktických cvičeních,

. vysvětlit podstatu trendů projektového řízení a jejich vliv na budoucí teorii a zejména praxi projektového řízení a aplikovat ji v praktických cvičeních.

Studijní materiály:

John C. Goodpasture: Project Management: the Agile Way: Making it Work in the Enterprise, second edition, J. Ross Publishing, Plantation, USA, 2016

Christian Mueller-Roterberg: Handbook of Design Thinking: Tips & Tools for how to design thinking, Kindle Edition, 2018

Mario E. Moreira: The Agile Enterprise: Building and running agile organizations, Apress, Winchester, MA, USA, 2017

Eli Woolery: Design Thinking Handbook, InVision

Emerson Taymor: Agile Handbook, Philosophie, www.philosophie.is

Agile Project Management, CCPace Systems, Fairfax, Virginia, USA, 2011, www.ccpace.com

Jeff Sutherland: Scrum handbook, SCRUM Training Institute Press, Somerville, MA, USA,

Marta Palacio: Scrum Master, Scrum Manager

Dimitar Karaivanov: Project Manager´s Guide to Kanban, Kanbanize (Kanban_Project_Management_eBook.pdf (kanbanize.com))

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5125506.html