Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní stavby a územní plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSUZ Z,ZK 7 5P+1C česky
Vztahy:
Předmět 136DSUZ může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 136DSUP
Úspěšná klasifikace předmětu 136DSUZ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 136RPK
Úspěšné absolvování předmětu 136DSUZ je podmínkou pro zápis na předmět 136SS01.
Úspěšná klasifikace předmětu 136DSUZ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 136DSZP
Úspěšná klasifikace předmětu 136DSUZ je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 137ZE01
Předmět 136DSUZ může být splněn v zastoupení předmětem 136DSUP
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Ondřej Bret, František Pospíšil, Ludvík Vébr
Cvičící:
Stanislav Bedřich, Ondřej Bret, Tomáš Havlíček, Jan Hradil, Jaromíra Ježková, Magdalena Křečková, Vít Lojda, Lenka Lomoz, Eva Márová, Petr Mondschein, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil, Jakub Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět 136DSUZ je tvořen 3 problematikami, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Jedná se o oblast dopravních staveb (pozemní komunikace a kolejová doprava – rozsah 3+1) a oblast urbanismu a územního plánování (rozsah 2+0). Na rozdíl od části silničních staveb a železničních staveb, část územního plánování není zakončena zápočtem.

Dopravní stavby – Pozemní komunikace (PK):

Úvod do základní terminologie v oblasti pozemních komunikací, historie. Zákon o pozemních komunikacích a navazující legislativní a technické předpisy, jejich dopad do projektování pozemních komunikací. Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení.

Dopravní stavby - Kolejová doprava (KD):

Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR, základní prvky železničního svršku.

Územní plánování (ÚP):

Výuka územního plánování a urbanismu, nástrojů územního plánování a postupů jejich pořízení.

Požadavky:

Přednášky povinné nejsou, ale jsou dozajista lepším podkladem pro pochopení vyučované problematiky, než samostatné studium ze sylabů, poskytovaných přednášejícími.

Cvičení jsou povinná - upřesnění s vyučujícími.

Odevzdání práce v předepsaném rozsahu a termínu.

Obor územního plánování nemá v rámci předmětu DSUZ požadavek na odevzdání cvičení.

Osnova přednášek:

PK:

1. Doprava - rozdělení, základní druhy. Základní předpisy.

2. Návrhové prvky - rychlost, rozhledy, směrové a výškové prvky.

3. Trasa, území, podmínky trasování. Směrové oblouky a přechodnice.

4. Výškové řešení - návrhové podmínky, max. a min. sklony, výškový oblouk.

5. Šířkové uspořádání PK, příčný řez, zemní těleso, odvodnění.

6. Bezpečnostní zařízení na PK - rozdělení, funkce, požadavky.

7. Konstrukční vrstvy - rozdělení, funkce, materiály.

8. Konstrukce vozovky - vstupní údaje, požadavky a návrh skladby dle katalogu.

9. Místní komunikace, dopravní plochy, parkování.

KD:

1. Základní pojmy a názvosloví z oblasti drážní dopravy a kolejových staveb; legislativa týkající se stavby a provozu drah, zákon „o drahách“; železniční přejezdy - jejich zabezpečení a konstrukce.

2.Tramvajová doprava a konstrukce tramvajových tratí. Vliv vozového parku na návrh kolejové infrastruktury; výškové a směrové vedení tramvajových tratí a jejich prostorové uspořádání.

3. Metro. Historický přehled; výškové a směrové vedení tratí metra, uspořádání traťových a staničních tunelů; kolejový svršek na tratích metra.

4. Železniční tratě. Popis železniční sítě v ČR, železniční koridory, výhled výstavby vysokorychlostních tratí, konstrukce železničních tratí - železniční svršek a jeho prvky; výškové a směrové vedení.

ÚP:

1) Úvod do oboru urbanismu a územního plánování, obsah a smysl územně plánovací činnosti, územně správní členění, územní plánování a veřejná správa;

2) Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním, vesnické osídlení, krajina, typy krajiny, ochrana krajiny, kulturní hodnoty krajiny, krajinný ráz;

3) Prostředí města, základní definice a pojmy související s městským prostředím a jeho plánováním, funkční subsystémy města, urbanistická struktura zástavby, město a krajina, funkce zeleně ve městě;

4) Územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni – přehled nástrojů územního plánování;

5) Územně plánovací činnost – orgány územního plánování, proces pořizování územně plánovací dokumentace;

6) Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace – politika územního rozvoje, územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Obsah územně plánovacích dokumentací a jejich cíle, principy a nástroje;

7) Územně plánovací podklady – územně analytické podklady a územní studie, proces jejich pořízení, jejich obsah, cíle, principy;

8) Funkční a prostorová regulace, podmíněnost výstavby v ÚP:D, podmínky využití a hmotově prostorová regulace, podmíněnost změn v území;

9) Veřejná infrastruktura - veřejná prostranství,

10) Veřejná infrastruktura - veřejná občanská vybavenost;

11) Veřejná infrastruktura - technická infrastruktura;

12) Veřejná infrastruktura - dopravní infrastruktura;

13) Ochrana veřejného zájmu a mapové podklady, omezení vlastnických práv a ochrana veřejného zájmu v územním plánování, mapové podklady.

Osnova cvičení:

PK:

1. Směrový návrh silniční trasy do zadaného mapového podkladu

2. Výškový návrh silniční trasy

3. Šířkové uspořádání pozemních komunikací, skladebné prvky, vzorový příčný řez a příčné řezy, sklony svahů a příkopů

4. Návrh konstrukce vozovky, konzultace

5. Odevzdání projektu

KD:

1. Posouzení rozhledových poměrů na železničních přejezdech, názvosloví, výkres rozhledových poměrů.

2. Základní popis železničních tratí a součásti kolejového svršku – kolejnice a upevnění, kategorizace dráhy dle zákona „o drahách“, konzultace.

ÚP:

Obor územního plánování nemá v rámci předmětu DSUZ žádné cvičení.

Cíle studia:

PK:

Student se seznámí se základy projektování pozemních komunikací a dimenzování vozovek. Naučí se pracovat s projektovou dokumentací, bude schopen navrhnout (resp. posoudit správnost návrhu) konstrukci vozovky pro jednoduché podmínky.

KD:

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti kolejové dopravy se zaměřením na problematiku spojenou s projektováním a výstavbou jednotlivých druhů kolejové dopravy.

ÚP:

Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informace o územních subsystémech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídel. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Studijní materiály:

PK:

- Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

- HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- Prezentace z přednášek pozemních komunikací, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.

KD:

- Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část: Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X

- Prezentace z přednášek zaměřených na kolejovou dopravu, formát pdf, poskytováno přes MS Teams, nebo přes webové stránky katedry.

ÚP:

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

2) Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

3) Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;

4) Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

5) Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno (www.uur.cz)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-374

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-976

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-687

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-374

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-687

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-976

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
St
místnost TH:A-536

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:B-481

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:A-536

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:B-481

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Čt
místnost TH:D-1122

09:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-378

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-378

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-374

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-374

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
Út
místnost TH:B-481

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-374

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-374

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-378

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-374

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-378

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-374

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
St
místnost TH:B-378

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-378

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 114)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-378

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
Čt
místnost TH:B-286

09:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5949506.html