Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Historie vědy a techniky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B16HT1 KZ 4 2P+2S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Historie techniky a ekonomiky (B0B16HTE)
Garant předmětu:
Marcela Efmertová
Přednášející:
Marcela Efmertová, Jan Mikeš
Cvičící:
Marcela Efmertová, Jan Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie vědy a techniky. Přináší v komparaci základní informace o vývoji vědy a techniky ve světě a v českých zemích od pravěku po současnost. Výklad směřuje především k pochopení významu základních technických vývojových stupňů, ekonomických souvislostí, průmyslových revolucí a jejich vlivu na společnost.

Požadavky:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia Historie vědy a techniky.

2. Základní heuristika oboru.

3. Pravěké technologie a věda a vynálezy ve starověku.

4. Technické vybavení ve středověku a renesanní vědecké a technické myšlení.

5. Komparace univerzitního a technického školství v Evropě a v českých zemích.

6. Manufakturní období, industrializace a jejich ekonomické důsledky.

7. První průmyslová revoluce a její emancipace v evropských zemích.

8. Od osvícenství k osvětlení.

9. Komunikační systémy.

10. Druhá průmyslová revoluce a urbanizace.

11. Vývoj elektrotechniky.

12. Akcelerace technického vývoje po roce 1945.

13. Moderní technologie současnosti.

14. Hodnocení vlivu techniky na společnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1.

EFMERTOVÁ, Marcela, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století: studie k vývoji elektrotechnických oborů. 1. vyd. Praha, Libri, 1999, 211 s. ISBN 80-85983-99-0.

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.

TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36.

STEINER, Jan (ed.). Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. ást 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav SAV, 1991.

PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0.

MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.

MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4.

JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995. SMOLKA, I. (ed.). Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3.,NTM, Praha 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4714606.html