Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Service design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C0201 Z,ZK 3 0P+2C česky
Vztahy:
Předmět G16C0201 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-SDES-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16C0201 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-SDES-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Design služeb neboli Service Design je v České republice velmi mladý obor. Jedná se způsob, kterým lze vyvíjet produkty, služby nebo online aplikace. Jedná se o přístup, který řeší nastavení obchodního modelu a obchodní výzvy, kdy základem je zákazník a jeho potřeby. Filozofií tohoto přístupu je zaměřit se na problémy zákazníka a konkrétního uživatele produktu nebo služby. Zákazník je v centru všeho dění, u všeho co děláme a měl by být příčinou toho, jak to děláme.

Požadavky:

Semestrální práce, písemný test.

•Účast studentů a aktivita na seminářích 0-20 bodů

•Semestrální práce 0-40 bodů

•Písemný test 0-40 bodů

Osnova přednášek:

Předmět je vyučován pouze ve formě cvičení.

Osnova cvičení:

1.Úvod do Human Centered Designu, základní pojmy

2.Service design – proces a jeho fáze, principy návrhu a designu mobilních aplikací a digitálních služeb

3.Role Service designéra v agilním projektovém týmu, principy dodávky inovace

4.Discovery fáze – analýza konkurence, inspirace

5.Role zákazníka v designovém procesu – zákazník, uživatel, definice zákaznické cesty

6.Service Design a definice výzkumu – zadání výzkumu, principy, rekrutační kritéria, příprava dotazníku

7.Uživatelský výzkum prakticky 1

8.Nápady a ideační proces

9.Principy tvorby konceptu aplikace

10.Uživatelský výzkum prakticky 2

11.Finding work shop a tvorba prototypu aplikace

12.Service Blueprint

13.Principy facilitace WS

14.Shrnutí a závěr kurzu

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy Service Designu. Digitalizace a následný přenos produktů a služeb do digitálního prostředí a promítnutí potřeb zákazníka je jednou z cest, jak může podnik uspět v globálním a konkurenčním prostředí.

Předpokládanými výstupy kurzu jsou:

•Znalost service designu jako oboru

•Získat teoretické a praktické znalosti a dovednosti

•Schopnost uplatit tyto znalosti a dovednosti v rámci designu mobilních aplikací

•Schopnost promítnout potřeby zákazníka do designového procesu návrhu digitální služby

•Schopnost vést agilní projektový tým designovým procesem

•Znalost nástrojů, které je možné v rámci Service Designu uplatnit

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Stickdorn, M. et al. (2018). This is Service Design Doing. O´Reilly Media.Canada. ISBN 978-1-491-92718-2.

Lewrick, M., et al. (2020). The Design Thinking Toolbox. Wiley. Glasgow. ISBN 978-1-11962919-1.

Doporučená literatura:

Stickdorn, M. et al. (2018). This is Service Design Methods. O´Reilly Media.Canada. ISBN 978-1-492-03959-4.

Lewrick, M., et al. (2020). The Design Thinking Playbook. Wiley. Glasgow. ISBN 978-1-11946747-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7304606.html