Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
00UPSY Z 1 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní okruhy obecné psychologie, psychologie osobnosti a komunikace. Přednášená témata jsou koncipována tak, aby se studenti orientovali v základních teoretických pojmech psychologie, což vytváří předpoklady pro management osobního rozvoje.

Požadavky:
Osnova přednášek:

I.Obecná psychologie

1.poznávací procesy: vnímání, představování, myšlení, paměť a pozornost. Inteligence a tvořivost.

2.Citové procesy, druhy a vlastnosti citů, projevy citů. Volní procesy a volní vlastnosti, Fáze volního procesu.

3.Motivace. Potřeby, zájmy, hodnoty, cíle, atribuce.

II.Psychologie osobnosti

1.Struktura osobnosti, vlohy a schopnosti.

2.Temperament, projevy temperamentu, temperamentové typy.

3.Charakter a morální vývoj, charakterové typy, vliv rodiny na utváření charakteru.

III.Sociální komunikace

1.Analýza procesu komunikace, bariéry komunikace.

2.Verbální komunikace.

3.Nonverbální komunikace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie komunikace. Jde o poznání zákonitostí a specifik osobnosti v sociálním prostředí, poznání emočních a motivačních procesů. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní prožitkovou vlastní zkušeností.

Znalosti:

Studenti dokáží formulovat základní pojmy z obecné psychologie, psychologie osobnosti a ze sociální komunikace.

Schopnosti:

Student dokáže aplikovat poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti do pracovních situací i do osobního života. Aplikace poznatků ze sociální komunikace zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení konfliktů a přispěje ke zvyšování sociální kompetence.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X (nebo Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3).

[2] BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991 (nebo Praha: SPN, 1983).

Doporučená literatura:

[1] CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.

[2] DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-505-9.

[3] FÜRST, M. Psychologie. Praha: Votobia 1997, ISBN 80-7198-199-0.

[4] KERN, H. (et al.;) Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-240-8.

[5] NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.

Studijní pomůcky:

www.portal.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12075005.html