Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Finanční právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K63C2302 ZK 3 12B česky
Vztahy:
Předmět K63C2302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-K-FIPR-01 (vztah je symetrický)
Předmět K63C2302 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-K-FIPR-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

V návaznosti na vstupní přednášky o finančním právu, jeho pramenech, finančním systému a obchodních korporacích se podstatná část předmětu Finanční právo týká problematiky kapitálových trhů, kolektivního investování, možností financování podnikání a dalších témat, jejichž vstupní znalost lze považovat za jeden ze základních pilířů právního povědomí studentů MÚVS o finančním právu.

Požadavky:

Předpokladem úspěšného složení ústní, příp. písemné zkoušky je znalost přednášené materie a vybraných ustanovení příslušných právních předpisů a stanovené literatury.

Osnova přednášek:

1) Úvod do finančního práva, prameny finančního práva

2.Finanční systém a jeho účastníci

3.Obchodní korporace

4.Podnikání na kapitálovém trhu I

5) Právní úprava cenných papírů, třídění

6) Dluhové cenné papíry a jejich význam pro financování podniku

7) Účastnické cenné papíry

8).Směnky a šeky, právní úprava, využití

9) Právní úprava kolektivního investování, podstata, význam

10) Podílové listy

11) Úvěrové financování a jeho právní úprava

12) Právní úprava aleternattivních forem financování

13) Vymezení finačních subjektů na finančním trhu

14) Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu Finanční právo je seznámit studenty s právními předpisy a instituty, které lze považovat za zásadní k získání základního přehledu a znalostí zejména v oblasti financování podnikatelské činnosti, které jsou dále využitelné nejen v rámci příslušného studijního programu, ale též v navazující praxi.

Studijní materiály:

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

. Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o crowdfundingu č. 2020/1503 ze dne 7. října 2020

.

. Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016

. Karfíková, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018

. Lewinson, M. Guide to Financial Markets. 7. vydání. Londýn: Economist, Profile Books Ltd

. Petrov, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017

. Šíma, A., Suk, M. Základy práva. Praha: C. H. Beck, 2019

. Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol.: Základy obchodního práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2019

. Raban, P. a kol: Obchodní právo. 1. vydání. Brno: Václav Klemm, 2020

Doporučená literatura:

Kotásek, J. Právo cenných papírů. V Praze: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2.

Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6629606.html