Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-FIPR-01 ZK 3 10B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-FIPR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K63C2302 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-FIPR-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K63C2302
Garant předmětu:
Jan Škrabka
Přednášející:
Jan Škrabka
Cvičící:
Jan Škrabka
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

V návaznosti na vstupní přednášky o finančním právu, jeho pramenech, finančním systému a obchodních korporacích se podstatná část předmětu Finanční právo týká problematiky kapitálových trhů, kolektivního investování, možností financování podnikání a dalších témat, jejichž vstupní znalost lze považovat za jeden ze základních pilířů právního povědomí studentů MÚVS o finančním právu.

Požadavky:

Předpokladem úspěšného složení zkoušky je znalost přednášené materie a vybraných ustanovení příslušných právních předpisů (včetně probrané soudní judikatury) a stanovené literatury. Docházka na přednášky není povinná.

Osnova přednášek:

1.Úvod do finančního práva, prameny finančního práva

2.Finanční systém a jeho účastníci

3.Obchodní korporace

4.Investiční nástroje

5.Podnikání na kapitálovém trhu

6.Bankovní právo

7.Pojišťovací právo

8.Kolektivní investování

9.Dluhopisové financování

10.Úvěrové financování, crowdfunding

11.Tokenizace, ICO

12.Financování start-upů

Osnova cvičení:

Cvičení neprobíhají.

Cíle studia:

Cílem předmětu Finanční právo je seznámit studenty s právními předpisy a instituty, které lze považovat za zásadní k získání základního přehledu a znalostí zejména v oblasti financování podnikatelské činnosti, které jsou dále využitelné nejen v rámci příslušného studijního programu, ale též v navazující praxi.

Studijní materiály:

•Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o crowdfundingu č. 2020/1503 ze dne 7. října 2020

•Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014

•Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016

•Karfíková, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018

•Lewinson, M. Guide to Financial Markets. 7. vydání. Londýn: Economist, Profile Books Ltd

•Petrov, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017

•Šíma, A., Suk, M. Základy práva. Praha: C. H. Beck, 2019

•Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol.: Základy obchodního práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2019

•Švarc, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014

Poznámka:
Další informace:
N/A
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743929205.html