Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení podnikových financí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K63C1301 Z,ZK 6 20B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Arnošt Klesla
Cvičící:
Arnošt Klesla
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět poskytuje komplexní pohled na budování podstatných aspektů finančního managementu podnikových procesů a projektů. Studenti mají příležitost porozumět hlavním koncepcím, nástrojům a metodám finančního řízení procesů a projektů a jejich využití v rozhodovací praxi. Podstatný důraz je kladen na hodnocení finanční výkonnosti podniku, hodnocení a oceňování hmotných a finančních investičních projektů, řízení pracovního kapitálu, způsoby financování podniku, projektové financování, metody finančního plánování a prognózování, projekty primárních emisí cenných papírů a techniky oceňování.

Požadavky:

1. Zápočtový test - max 30 bodů z průběžných testů (min 15 bodů celkem)

2. Final test - max 70 bodů

Kombinovaná forma zkoušky

Písemná část - min 50 bodů ze součtu testů 30+70 bodů

Ústní zkouška po dosažení 50 bodů z písemné části

Osnova přednášek:

1. Finanční řízení podniku,základní ekonomické dokumenty účetní výkazy, Rozvaha, Výsledovka, Cash flow, nákladová funkce, bod zvratu,

2. Finanční analýza podniku, základní ukazatele finančního zdraví-stability, likvidity a výkonu (prosperity)

3. Zdroje financování podniku interní, externí, alternativní a zdroje z kapitálového trhu, bilanční pravidla, náklady kapitálu a optimální kapitálová struktura

4. Krátkodobé finanční řízení, obratový cyklus, pracovní kapitál, likvidita, cash-flow

5. Hodnota a výkonnost podniku Value Based Management, měření výkonnosti podniku, alokace nákladů a ziskovost, hodnotová kritéria FCF, EVA, MVA, ROIC, SVA

6. Finance podniku v mezinárodní směně devizový kurz a devizový trh, devizové operace a expozice, hedging

7. Dlouhodobé finanční řízení strategie podniku a finanční plánování, finanční strategie a finanční politiky podniku, zásady finančního plánování

8. Investiční rozhodování v podniku příprava, klasifikace, strategie, fáze a financování investičního projektu, Hodnocení efektivnosti investic statické a dynamické metody, časová hodnota peněz, NPV, IRR, PP, PI

9. Investiční riziko v podniku klasifikace, identifikace, významnost a velikost rizika, rozhodování o riziku a protiriziková opatření, diverzifikace rizika, normální rozdělení

10. Oceňování podniku typy, stupně a metody oceňování podniku, Fúze a akvizice

Osnova cvičení:

1. Finanční řízení podniku,základní ekonomické dokumenty účetní výkazy, Rozvaha, Výsledovka, Cash flow, nákladová funkce, bod zvratu,

2. Finanční analýza podniku, základní ukazatele finančního zdraví-stability, likvidity a výkonu (prosperity)

3. Zdroje financování podniku interní, externí, alternativní a zdroje z kapitálového trhu, bilanční pravidla, náklady kapitálu a optimální kapitálová struktura

4. Krátkodobé finanční řízení, obratový cyklus, pracovní kapitál, likvidita, cash-flow

5. Hodnota a výkonnost podniku Value Based Management, měření výkonnosti podniku, alokace nákladů a ziskovost, hodnotová kritéria FCF, EVA, MVA, ROIC, SVA

6. Finance podniku v mezinárodní směně devizový kurz a devizový trh, devizové operace a expozice, hedging

7. Dlouhodobé finanční řízení strategie podniku a finanční plánování, finanční strategie a finanční politiky podniku, zásady finančního plánování

8. Investiční rozhodování v podniku příprava, klasifikace, strategie, fáze a financování investičního projektu, Hodnocení efektivnosti investic statické a dynamické metody, časová hodnota peněz, NPV, IRR, PP, PI

9. Investiční riziko v podniku klasifikace, identifikace, významnost a velikost rizika, rozhodování o riziku a protiriziková opatření, diverzifikace rizika, normální rozdělení

10. Oceňování podniku typy, stupně a metody oceňování podniku, Fúze a akvizice

Cíle studia:

Cílem kurzu je pochopení základních předpokladů dlouhodobé prosperity. Student po absolvování bude schopen v podniku zjistit potřebné informace, sestavit finanční plán a dále vyhodnotit investici, případně vymezit podmínky, za kterých může být realizována. Dále bude schopen predikovat i dopady na budoucí rozvoj včetně rizik a vytvořit soubor opatření, který by měl pomoci nežádoucí rizika eliminovat.

Studijní materiály:

Základní

1. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0.

2. FIBÍROVÁ, Jana a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-735-7084-X.

3. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xviii, 295 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.

4. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-526-5.

5. LANDA, Martin. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1492-6.

6. Nývltová, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3158-2.

7. Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

8. Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5544-1.

9. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-2028-4.

Doporučené

1. BREALEY R. A - MYERS S. C., Teorie a praxe firemních financí, East Publishing, Praha 1999, s. 399 - 426, s. 427 - 487, ISBN 80-85605-24-4

2. ČIŽINSKÁ, Romana. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0194-8.

3. HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-449-2.

4. Knápková, A., Pavelková, D., Šteker, K. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 2. roz. vyd. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4456-8

5. KISEĽÁKOVÁ, Dana a Miroslava ŠOLTÉS. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0680-6.

6. MACHKOVÁ Hana Mezinárodní obchodní operace Praha: Grada Publishing, 201. ISBN978-80-247-8022-1

7. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-1835-4.

8. Scholleová, H. Investiční controlling. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7.

9. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.

10. MARINIČ, Pavel. Hodnotový management ve finančním řízení: hodnota versus finance. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-405-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5691306.html