Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

English for Intercultural Communication

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G04E0201 Z,ZK 6 0P+4C anglicky
Vztahy:
Předmět G04E0201 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-ENIC-01 (vztah je symetrický)
Předmět G04E0201 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-ENIC-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Semináře kladou důraz na jasnost a správné porozumění v cizojazyčné komunikaci, kulturní odlišnosti ovlivňující vyjadřování, jazykové prostředky v mezikulturním přesvědčování.

Osnova předmětu:

. Pojetí kultury

. Kulturní a jazykový kontext v komunikaci

. Interkulturní teorie a jejich vliv na jednání a jazykové vyjadřování

. Mezinárodní angličtina jako lingua franca

. Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

. Jazyková cvičení a aktivity

. Případové studie k jednotlivým tématům

Úroveň dle SERRJ B2

Požadavky:

•aktivní účast na cvičeních

•prezentace (15 – 20 min na vybrané téma): Studenti si vyberou jedno ze seznamu témat (dva studenti si mohou vybrat stejné téma). Ve své prezentaci by studenti měli stručně shrnout zadaný text a pokusit se kriticky zhodnotit vznesené argumenty. Prezentace by měla být zakončena otázkami pro následující debatu

•závěrečná esej napsaná v průběhu posledního semináře

Stejné požadavky platí i pro studenty, kteří se během semestru účastní odborných praxí ve firmách. Docházka je během trvání praxe omluvena.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.) Úvod, multikulturalita a interkulturní teorie

2.) Co je kultura. Já a moje kulturní hodnoty. Kulturní a jazykový kontext v komunikaci

3.) Překážky v komunikaci. Kulturní stereotypy

4.) Jinakost a jak s ní pracovat

5.) Kulturní dimenze

6.) Neverbální komunikace

7.) Komunikační styly a strategie

8.) Mezinárodní angličtina jako lingua franca

9.) Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

10.) Management. Interkulturní komunikativní kompetence - srozumitelné vyjadřování

11.) Vyjednávání. Interkulturní komunikativní kompetence - poslech s porozuměním

12.) Práce v mezinárodních týmech, nedorozumění v komunikaci

13.) Sociologie jídla

14.) Globální univerzita

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit základní pojmy a koncepty mezikulturní komunikace

. popsat vlastní kulturní hodnoty a postoje

. vymezit kulturní dimenze důležité pro pracovní prostředí

. zpřesnit používání adekvátních jazykových prostředků (především gramatických, lexikálních, funkčních);

. vhodně vyjadřovat myšlenky a názory

. analyzovat modelové situace

. uvědomovat si a minimalizovat jazykové a kulturní bariéry

Studijní materiály:

Povinná:

. Gibson R.: Intercultural Business Communication, OUP, ISBN 978-0-19-442180-5

. Murphy, R.: English Grammar In Use, ISBN 9780521532891

Doporučená:

. Schmidt, P.: In Search of Intercultural Understanding, 2007, Vienna: Meridian World Press, ISBN:

. Lewis, R.: When cultures collide, 2005, London: Nicholas Brealey Publishing, ISBN 978-1-90483802-9

. Mackenzie, I:English for Business Communication, 1997, CUP

. Jones, L.: Working In English, ISBN 9780521776844

. Hancock, M.: English Pronunciation In Use, ISBN 9780521687522

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5125906.html