Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Atelier architektonické tvorby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129AT01 KZ 6 6C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 129AT01 je podmínkou pro zápis na předmět 125BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AT01 je podmínkou pro zápis na předmět 127BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AT01 je podmínkou pro zápis na předmět 129BPAA.
Úspěšné absolvování předmětu 129AT01 je podmínkou pro zápis na předmět 124BPAA.
Garant předmětu:
Petr Lédl
Přednášející:
Cvičící:
Andrea Abelová, Richard Bartík, Daniel Boruch, Aleš Brotánek, Veronika Dolejšová, Pavel Filsak, Lucie Formanová, Libor Fránek, Karel Hájek, Helena Hexnerová, Petr Housa, Jolana Hrochová, Zdeněk Jiran, Ladislav Kalivoda, Jan Kašpar, Eva Kosíková, Štěpán Lajda, Petr Lédl, Eva Linhartová, Petr Máša, Běla Menčlová, Petra Novotná, Ladislav Podracký, Jiří Pošmourný, Daniel Smitka, Martin Souček, Martin Stark, Petr Šikola, Stanislava Šulcová, Ladislav Tichý, Jiří Trojan, Veronika Véle, Vojtěch Vodička
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Ateliérová tvorba je aplikační předmět ve kterém studenti uplatní získané poznatky z širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou.

Tématem ateliéru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční proveditelnost. Podstatné je nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v kontextu místa a okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v návrhové fázi projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby.

Požadavky:

POŽADAVKY NA ODEVZDÁNÍ, GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ:

Bude prezentován společný výkres ateliéru, obsahující zadání a vzájemné srovnání jednotlivých řešení - prací studentů (nadhledové hmotové řešení, jednotný pohled).

Formát odevzdání prací: bude dodán vzorový layout s jednotnou grafickou.

OBSAH DOKUMENTACE:

PERSPEKTIVA

Hlavní perspektivní záběr z horizontu člověka se zachycením vazby na okolí, doplněný dílčími záběry, dokumentující objekt.

Upřednostňovat zákres do fotografie (jako hlavní nebo dílčí perspektiva), stejný záběr pro všechny projekty.

KONCEPT ŘEŠENÍ

Graficky vyjádřený koncept řešení.

SITUACE, M1:200-1:250

Kreslena jako pohled na střechu s vyjádřením plasticity objektu, zeleně apod. (stínování), dále obsahuje vrstevnice (upravený terén), komunikace a zpevněné plochy, jednoduchý návrh ozelenění (nízká a vysoká zeleň), řešení parteru (povrchy), inženýrské sítě (schematicky). Nutno uvést hlavní celkové kóty objektu a pozemku, označit hlavní vstupy a vjezdy, světové strany, místo perspektivního záběru, popis objektů, zařízení a ploch na řešeném pozemku.

PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ (detail M1:100)

Podrobné řešení včetně vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), konstrukční systém (konstrukční schéma zvlášť), popis místností, základní kóty objektu. (celkové, ne detailní). Detail půdorysů bude odpovídat měřítku 1:100, ve výsledné prezentaci je možné typický půdorys prezentovat v 1:100, zbylé půdorysy s použitím poměrového měřítka v měřítku menším (např. M1:150).

KONSTRUKČNÍ SCHEMA

Zdokumentování hlavní nosné konstrukce typického podlaží s vyznačením směrů pnutí stropních konstrukcí, konzol, modulů, obrysů nižšího a vyššího podlaží. Dle přiloženého vzoru.

ŘEZY (detail M1:100)

Zobrazení nosné a obvodové konstrukce, původní a upravený terén, základní výškové kóty. (podlahové úrovně, hřeben střechy, upravený terén apod.).

POHLEDY (detail M1:100)

Základní pohledy, 1 pohled v barevných variantách s popisem povrchů a materiálů, pohledy pojednané s podrobnostmi odpovídajícími měřítku (hlavní členění ploch, stěn, ostínování, úpravy terénu, event. zeleň.).

PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA

Popis ideje a architektonického řešení objektu, jeho zdůvodnění a popis umístění objektu vzhledem k okolí, popis objemového, dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení, zjednodušený výpočet plochy pozemku, zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu.

ENERGIE A UDRŽITELNOST

Nad rámec je možné zpracovat zjednodušený „Energetický štítek“ objektu, (využití např. webového formuláře) s grafickým výstupem energetického štítku s hodnocením budovy. Je vhodné, aby se v projektech ve zjednodušené formě objevily prvky: ukládání dešťové vody, FV panely, stínění, reálné proporce tepelné izolace (pomohou pedagogové).

MODEL

Budou odevzdány modely navrhovaných objektů, ideálně z jednotných materiálů v rámci ateliéru.

SKICÁK

Skicák je součástí odevzdání - dokumentace procesu tvorby, zpracované v prezentační kvalitě.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

HLAVNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU PO JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH (BLOCÍCH) VÝUKY:

1. Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy, zadání analýzy typologie a tvůrčích rešerší, prezentování aktuální architektury na téma zadání (pedagog).

2. Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Prezentace rozjezdových úloh, hodnocení a diskuse.

3. Prezentování aktuální architektury (studenti), vyhodnocení rešerší, analýz místa a typologie. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy. Konzultace ideových návrhů.

4. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultace konceptů.

5. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, plošné a prostorové vztahy, hmotové řešení, pracovní model. Konzultace konceptů.

6. Konkrétní architektonický návrh budovy - na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu budovy. Základní konstrukční, typologické a technologické řešení. Konzultace modelových a kresebných skic.

7. Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů - analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.

8. Rozpracování architektonického návrhu - individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.

9. Rozpracování architektonického návrhu - individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.

10. Rozpracování architektonického návrhu - individuální a skupinové konzultace. Upřesňování formy, funkce, konstrukce, včetně řešení okolního parteru a urbanistických vazeb.

11. Individuální ateliérová prezentace projektů. Předmětem prezentace je architektonické a technické řešení projektu před dokončením, prezentovány jsou perspektivy, model, vypovídající výkresová dokumentace.

12. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

13. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.

Cíle studia:

Důraz je kladen na kreativitu posluchačů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení, kvalitu estetického řešení včetně technických a materiálových detailů. Projekty jsou odevzdávány ve formě architektonické studie.

Studijní materiály:

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy

Pražské stavební předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Periodika, zejména: Wettbewerb aktuell, Detail, Architekt, Stavba,...

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-A7

08:00–13:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A7
místnost TH:D-A8

08:00–13:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A8
místnost TH:D-A3

08:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A1

08:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A1
místnost TH:D-A4

08:00–13:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
místnost TH:D-A6

08:00–13:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A6
Út
St
místnost TH:D-A2

08:00–13:50
(paralelka 110)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A2
místnost TH:D-A3

08:00–13:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A3
místnost TH:D-A4

08:00–13:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A4
místnost TH:D-A6

08:00–13:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
D-A6
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769306.html