Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finanční právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63C2302 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět G63C2302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-FIPR-01 (vztah je symetrický)
Předmět G63C2302 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-FIPR-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

V návaznosti na vstupní přednášky o finančním právu, jeho pramenech, finančním systému a obchodních korporacích se podstatná část předmětu Finanční právo týká problematiky kapitálových trhů, kolektivního investování, možností financování podnikání a dalších témat, jejichž vstupní znalost lze považovat za jeden ze základních pilířů právního povědomí studentů MÚVS o finančním právu.

Požadavky:

Předpokladem úspěšného složení zkoušky je znalost přednášené materie a vybraných ustanovení příslušných právních předpisů včetně probrané soudní judikatury a stanovené literatury.

Osnova přednášek:

1.Úvod do finančního práva, prameny finančního práva

2.Finanční systém a jeho účastníci

3.Obchodní korporace

4.Investiční nástroje

5.Podnikání na kapitálovém trhu I

6.Podnikání na kapitálovém trhu II

7.Dluhopisové financování

8.Kolektivní investování I

9.Kolektivní investování II

10.Úvěrové financování, crowdfunding

11.Tokenizace, ICO

12.Financování start-upů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu Finanční právo je seznámit studenty s právními předpisy a instituty, které lze považovat za zásadní k získání základního přehledu a znalostí zejména v oblasti financování podnikatelské činnosti, které jsou dále využitelné nejen v rámci příslušného studijního programu, ale též v navazující praxi.

Studijní materiály:

•Ústava ČR a Listina základních práv a svobod

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o crowdfundingu č. 2020/1503 ze dne 7. října 2020

•Bakeš, M. a kol. Finační právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999

•Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014

•Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016

•Karfíková, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018

•Lewinson, M. Guide to Financial Markets. 7. vydání. Londýn: Economist, Profile Books Ltd

•Petrov, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017

•Šíma, A., Suk, M. Základy práva. Praha: C. H. Beck, 2019

•Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol.: Základy obchodního práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2019

•Švarc, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6629406.html