Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17UING KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je věnován úvodu do inženýrské profese. Studenti se postupně seznámí s charakteristickými rysy a zvláštnostmi inženýrské práce, včetně přehledu o základech vybraných inženýrských disciplín, jako jsou základy nauky o materiálu, výrobní technologie, řízení a kontrola jakosti a ekologie. Dále se předmět zaměří na některé problémy organizace vědeckovýzkumné činnosti a vybrané části technického kreslení.

Požadavky:

V rámci předmětu budou zadány individuální domácí úkoly. Jejich splnění kontrolují přednášející a jsou podmínkou pro udělení zápočtu. Známka z klasifikovaného zápočtu bude udělena na základě zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do inženýrské práce: klasifikace inženýrských disciplín, požadavky na výzkum a vývoj, příklady inženýrských produktů, současné poslání inženýra, praktické právní normy. (1 přednáška)

2.Studium literatury: vyhledávání literatury v databázích, využívání nástrojů pro podporu vědy. (1 přednáška)

3.Autorské právo a publikování: praktické základy autorského práva, užití autorských děl, citace. (1 přednáška)

4.Systém řízení: význam systému řízení, zavedení systému řízení a oblast činností, pro které se zpracovávají, běžně aplikované přístupy a normy a úloha státního dozoru. (1 přednáška)

5.Etika a udržitelný rozvoj: etický rozměr inženýrské práce, morální dilemata a zodpovědnost inženýra, zajištění udržitelného rozvoje. (1 přednáška).

6.Projekční činnost: ilustrace projekční činnosti, příprava a realizace inženýrských projektů. (1 přednáška)

7.Kótování v technickém kreslení: Způsob kótování. Předepisování jakosti povrchu a způsobu opracování. Tolerování rozměrů. Kreslení základních geometrických tvarů a součástí. Zobrazování strojních součástí. (2 přednášky)

8.Systém CAD v technickém kreslení: Zjednodušování kresličských prací, důvody pro zjednodušování, používané metody a jejich porovnání, použití automatizace, využití počítačů. (2 přednášky)

9.Základy nauky o materiálu: Krystalické a amorfní materiály, rozdělení kovů a slitin, neželezné kovy a jejich slitiny, slévání, tváření a zpracování materiálů, nekovové materiály - polymery a keramiky. (3 přednášky)

Osnova cvičení:

1.Charakteristika inženýrského produktu (1 cvičení)

2.Rešeršní činnost (2 cvičení)

3.Praktické technické kreslení (4 cvičení)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Pospíchal J.: Technické kreslení. 4., přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2014. 94 s. ISBN 978-80-01-05595

[2]Machek V.: Kovové materiály 1: Struktury kovových materiálů. Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05248-8

[3]Machek V.: Kovové materiály 2: Vlastnosti a zkoušení kovových materiálů. Praze: ČVUT, 2014

[4]Glesecke, F.E., et al.: Technical Drawing with Engineering Graphics. San Franciso: Peachpit Press, 2016

Doporučená literatura:

[5]Salomon J.-J.: Technologický úděl. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1997. 287 s. ISBN 80-7007-097-8

[6]Meško, D.: Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. 480 s. ISBN 80-8063-219-7

[7]ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdro-jů. Praha: Český normalizační institut, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6304306.html