Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekty v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-PRDO-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32MC-P-PRDO-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G77C0003 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-P-PRDO-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G77C0003
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

•Řízení projektu, a to i u dopravních staveb je proces, který je zahájen okamžikem zahájení přípravy projetu a končí dohotovením stavby, resp. jejím uvedením do provozu.

Požadavky:

Otázky ke studiu

1. Popište druhy dopravních módů a jejich specifika.

2. Popište druhy dopravních projektů a jejich specifika.

3. Popište postup při stanovení úvodní analýzy a cíle dopravního projektu. Popište vztahy mezi jednotlivými vrcholy trojimperativu projektu.

4. Charakterizujte obsah zadání dopravního projektu.

5. Popište obsah technicko - ekonomické studie a technická a ekonomická kritéria a jejich stanovení.

6. Popište metodiku zpracování, obsah a účel investičního záměru stavební akce.

7. Popište proces, cíle a úkoly územního plánování, jeho účel a výstupy.

8. Charakterizujte procesy EIA (Environmental Impact Assessment) a SEA (Strategic Environmental Assessment) a rozdíly mezi nimi.

9. Co je obsahem dokumentu NATURA 2000, k čemu je určen ?

10. Popište jednotlivé fáze projektu, jejich obsah, definujte milníky projektu.

11. Uveďte faktory, které jsou důležité při návrhu řešení logistického systému.

12. Popište rozdíly mezi studií příležitosti a studie proveditelností, jejich obsah a v jaké fázi dopravního projektu se zpracovávají. Zapracování výsledků analýzy přínosů a nákladů (CBA – Cost Benefit Analysis) dopravního projektu.

13. Popište rozdíly mezi územním rozhodnutím a stavebním povolením.

14. Definujte rozdíly mezi sítí TEN-T a Panevropskou dopravní sítí.

15. Charakterizujte základní kritéria pro rozhodnutí o umístění veřejného logistického centra a rozhodovací postup pro napojení na navazující dopravní sítě.

16. Popište možnosti financování dopravních staveb. Jakým způsobem lze rozdělit financování veřejných logistických center?

17. Popište postup při použití metody Value Engineering (VE) a její výhody.

Osnova přednášek:

1.Druhy dopravních módů a jejich specifika, druhy dopravních projektů a jejich specifika

- Každý dopravní mód má svoje specifické vlastnosti, výhody a nevýhody:

- Rozdíl mezi dopravním projektem a ostatními projekty:

- Typy strategických dokumentů:

2.Koncepce při řešení a návrhu dopravních projektů

Úvodní analýza a cíl dopravního projektu/projektů

V rámci úvodní/vstupní analýzy je potřebné definovat odpovědi na otázky:

- Je změna stávajícího procesu potřebná?

- Existuje ochota začít projekt změny logistického procesu?

- Je ochota podstoupit riziko včetně výdajů na provedení radikální změny logistického procesu?

3.Zadání dopravního projektu a zdůvodnění výběru

- Zadání projektu

- Zdůvodnění výběru

4.Úvodní technicko - ekonomická studie, technická a ekonomická kritéria

- Technická a ekonomická kritéria

- Technicko - ekonomická studie

5.Investiční záměr dopravního projektu – účel, příprava a zpracování, návrh harmonogramu

6.Úloha územního plánování při přípravě projektu

- Územní plánování

- Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA - (Strategic Environmental Assessment - strategické hodnocení vlivů na životní prostředí).

7.Vliv dopravních projektů na životní prostředí, EIA, SEA, NATURA 2000

- EIA (Environmental Impact Assessment) - vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- SEA – (Strategic Environmental Assessment) - strategické hodnocení vlivů na životní prostředí

- NATURA 2000

8.Příprava projektu a jednotlivé fáze projektu

- Čtyři základní fáze projektu.

9.Ekonomická efektivnost dopravních projektů

- Studie příležitosti (Opportunity Study)

- Studie příležitosti by měla být stručná a výstupem je první selektovaný soubor potenciálních investic

- Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

10.Územní rozhodnutí, stavební povolení, výběrové řízení, realizace projektu

- Územní rozhodnutí

- Stavební povolení

- Výběrové řízení

- Realizace projektu

11.Způsoby a možnosti financování dopravních projektů

- Současný stav a budoucnost dopravních staveb z hlediska financování

- Financování dopravních staveb

- Státní rozpočet, zdroje EU

- PPP (Public Private Partnership)

- Organizace financování

12.Návrh dopravního systému s použitím různých dopravních módů

- Současný stav v ČR

- Prognostické scénáře

- TEN-T

- Panevropská dopravní síť

- Evropské železniční nákladní koridory

- Návrh spádových logistických center a VLC

Základní kritéria pro umístění intermodálního logistického terminálu a určení vstupních technicko – ekonomických parametrů.

13.Metodologie návrhu technologických a logistických center

- Současný stav řešené problematiky

- Metody a způsoby řešení

- Řešení pomocí metodologie

- Základní kritéria pro metodologii návrhu logistického centra.

- Logický rámec metodologického modelu expertního návrhu logistického centra.

- Napojení logistického terminálu (VLC) na vnější dopravní sítě

- Analýza přínosů a nákladů (CBA – Cost Benefit Analysis) logistického centra

14.Value Engineering, Value Capture

- Value Engineering

- Value Capture

Osnova cvičení:
Cíle studia:

- Osvojení základních pojmů a termínů, používaných při přípravě a realizaci dopravních projektů; osvojení základních kroků a rozhodovacích postupů při přípravě a návrhu dopravního projektu;

- Je nutné splnit mnoho podmínek, zakomponovat je do projektu, analyzovat situaci, případně problémy a činit dílčí rozhodnutí, a co je nejdůležitější – stále prosazovat optimální řešení.

- Během celého procesu také vstupují v jednotlivých fázích do realizace projektu různé vlivy, které je třeba identifikovat, analyzovat a následně řešit.

Studijní materiály:

•Bínová, H. Návrh logistického centra. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 978-80-01-06003-2, 2016.

•Bínová, H. Výběr dopravních módů v logistickém systému. Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-06176-3, 2017.

•Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Computer Press Brno, ISBN 80-7226-218-1, 2003.

•Bína, L., Nováková, H., Srkal, M. K. Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování. Silnice a železnice, roč. 6, č. 5, s. 43-46. ISSN 1801-822X, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743923705.html