Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02MECH Z 4 4+2 česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 02MECH je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 02MECHZ
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 02MECH je podmínkou zápisu na předmět 02ELMA.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzika jako přírodní věda, fyzikální veličiny a jednotky. Kinematika hmotného bodu, základní druhy pohybů a jejichsuperpozice. Dynamika hmotného bodu, řešení pohybových rovnic jednorozměrných pohybů, úloha o pohybu vcentrálním silovém poli, síly v neinerciálních vztažných soustavách. Mechanika soustavy hmotných bodů, úlohadvou těles, srážky částic. Mechanika tuhého tělesa, rotace. Základy mechaniky kontinua, pohyb pružných těles,kapalin a plynů. Zvuk.

Požadavky:

Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky.

Osnova přednášek:

1. Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.

2. Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.

3. Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.

4. Rezonance. Matematické kyvadlo.

5. Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.

6. Neinerciální soustava, setrvačné síly.

7. Věty impulsové, zákony zachování.

8. Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.

9. Tuhé těleso, moment setrvačnosti.

10. Setrvačníky, Eulerovy rovnice

11. Základy mechaniky kontinua.

12. Pružnost, Hookeův zákon.

13. Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základy mechaniky, řešit jednoduché pohybové rovnice.

Schopnosti:

Řešení jednoduchých pohybových rovnic a fyzikálních úloh z oblasti mechaniky hmotného bodu i soustavy hm. bodů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Štoll, Mechanika. ČVUT, Praha 2010

[2] J. Kvasnica et al.: Mechanika. Academia, Praha 2004

[3] D. Morin: Introduction to Classical Mechanics: With Problems and Solutions, Cambridge University Press, 2008

Doporučená literatura:

[4] J. R. Taylor: Classical Mechanics, University Science Books, 2005

[5] D. Halliday, D. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics. J. Wiley 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11279105.html