Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikové finance

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-POFI-01 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-POFI-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U63C4302 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-POFI-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U63C4302
Garant předmětu:
Miroslav Sponer
Přednášející:
Arnošt Klesla, Igor Kukliš, Miroslav Sponer, Jiří Svoboda
Cvičící:
Arnošt Klesla, Igor Kukliš, Miroslav Sponer, Jiří Svoboda
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje na pochopení základních principů a souvislostí podnikových financí. Vysvětluje význam finančního řízení podniku, poskytuje studentům poznatky, které jim umožní získat přehled o provázanosti jednotlivých firemních aktivit a financí a osvojit si postupy prosazování aktivního finančního řízení podniku. Pozornost je věnována rozhodování o dalším rozvoji podniku prostřednictvím investic, způsobů financování a rozdělování zisku.

Požadavky:

Zápočet:

2 zápočtové testy (průměrná min. požadovaná úspěšnost 60 %)

Zkouška:

Písemný test (60 % uzavřené testové otázky, 40 % otevřené otázky)

Osnova přednášek:

1. Základy podnikových financí. Principy finančního řízení podniku. Cíle finančního řízení podniku. Základní dokumenty finančního řízení podniku.

2. Majetková a finanční struktura podniku a jejich optimalizace.

3. Krátkodobé finanční řízení podniku. Řízení oběžného majetku, likvidity a pracovního kapitálu.

4. Zdroje a formy krátkodobého financování podniku. Řízení likvidity a cash flow.

5. Dlouhodobé finanční řízení podniku. Finanční strategie firmy a dlouhodobý finanční plán. Kapitálové plánování. Náklady kapitálu, WACC.

6. Investiční rozhodování podniku, pojetí investic, investiční projekty a jejich příprava, plánování peněžních toků z investic, vliv úroků, daní a inflace na investiční rozhodování.

7. Hodnocení efektivnosti investičních projektů. Čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové procento, průměrná výnosnost a doba návratnosti.

8. Interní zdroje financování investic. Odpisy jako interní zdroj financování, metody odpisování, odpisová politika v ČR, nerozdělený zisk, tvorba rezervních fondů.

9. Externí zdroje financování investic.. Podnik a finanční trh . Financování prostřednictvím kmenových a prioritních akcií, podnikové obligace, bankovní instrumenty, projektové financování.

10. Leasingové financování, alternativní zdroje financování (faktoring, forfaiting). Hodnocení efektivnosti leasingového financování, výhody a nevýhody leasingu. Využití faktoringu a forfaitingu jako alternativních finančních zdrojů.

11. Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku, VBM. hodnota přidaná trhem (MVA), ER, TSR, ekonomická přidaná hodnota (EVA). Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících výkonnost podniku. KPI

12. Koncentrace kapitálu, fúze, akvizice, investiční rating, koncept řádné správy Corporate Governance

13. Podnikové finance v mezinárodní směně, devizový kurz a kurzové riziko, devizové operace, euro a eurizace podnikového financování

Osnova cvičení:

Úvodní cvičení, organizace. Základy podnikových financí. Principy finančního řízení podniku.

2. Majetková a finanční struktura podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu, WACC. Optimalizace finanční struktury podniku.

3. Peněžní toky (cash flow) podniku. Podstata a význam CF, nepřímý a přímý způsob sestavování CF.

4. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. Budoucí a současná hodnota peněz. Porovnání úrokových měr s různým skládáním úroků, reálná úroková míra.

5. Budoucí a současná hodnota, budoucí a současná hodnota anuity.

6. I. zápočtový test.

7. Stanovení očekávaných peněžních toků jako základ pro reálné vymezení a posouzení efektivnosti podnikové investice. Kritéria investičního rozhodování, ukazatele statické, ukazatele dynamické.

8. Hodnocení investičních projektů. Nákladová kritéria hodnocení investic (metoda průměrných ročních nákladů, metoda diskontovaných nákladů). Metoda čisté současné hodnoty, index ziskovosti.

9. Metoda vnitřního výnosového procenta, průměrná výnosnost a doba návratnosti investičního projektu.

10. Efektivnost financování leasingem. Vyjádření ceny leasingu pomocí leasingového faktoru a vnitřní úrokovou sazbou. Porovnání nákladů leasingu s úvěrem.

11. Způsoby měření a řízení výkonnosti podniku, využití tradičních metod finanční analýzy v řízení podniku.

12. Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku, hodnota přidaná trhem (MVA), ER, TSR, ekonomická přidaná hodnota (EVA).

13. II. zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je ukázat studentům komplexní pohled na oblast podnikových financí a seznámit je s teorií, principy a praktickými postupy finančního řízení v moderní tržní ekonomice. Studenti získají znalostí a dovedností v používání analytických nástrojů a metod hodnocení podniku, v tvorbě syntetických výstupů, které mohou pomoci v dalším zlepšení finančního řízení podniku.

Studijní materiály:

ČIŽINSKÁ, R. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0194-8.

HRDÝ, M., KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi: moderní metody a trendy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Prosperita firmy. ISBN 978-80-7478-011-0.

KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 236 s. ISBN 978-80-271-0563-2.

NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3158-2.

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0413-0.

SCHOLLEOVÁ, H., ŠTAMFESTOVÁ, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5544-1.

MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:408

09:00–10:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:408

10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:408

12:30–14:00
(paralelka 103)
Dejvice
Učebna
St
místnost JP:B-771

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
místnost JP:B-771

12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Jugoslávských partyzánů 3
Čt
místnost DEJ:102

09:00–10:30
(paralelka 104)
Dejvice
102
místnost DEJ:102

10:45–12:15
(paralelka 105)
Dejvice
102
místnost DEJ:421

14:15–15:45
(paralelka 106)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:102

16:00–17:30
(paralelka 107)
Dejvice
102
místnost DEJ:102

14:15–15:45
(paralelka 106)
Dejvice
102

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7853106.html