Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikové finance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C4302 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět U63C4302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-POFI-01 (vztah je symetrický)
Předmět U63C4302 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-POFI-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje na pochopení základních principů a souvislostí podnikových financí. Vysvětluje význam finančního řízení podniku, poskytuje studentům poznatky, které jim umožní získat přehled o provázanosti jednotlivých firemních aktivit a financí a osvojit si postupy prosazování aktivního finančního řízení podniku. Pozornost je věnována rozhodování o dalším rozvoji podniku prostřednictvím investic, způsobů financování a rozdělování zisku.

Požadavky:

Zápočet:

zápočtový test (min. požadovaná úspěšnost 50 %)

Zkouška:

Ústní zkouška s přihlídnutím k výsledkům zápočtového testu

hodnocení dle studijního a zkouškového řádu ČVUT

Osnova přednášek:

1.Základy podnikových financí, Základní účetní výkazy, jejich vazby - rozvaha, VZZ, výkaz cash flow

2.Majetková a finanční struktura podniku a jejich optimalizace, WACC, bilanční pravidla /S 59 – 77,

3.Finanční zdroje podniku, samofinancování, vlastní a externí zdroje financování, zvláštní formy financování podniku, leasing, faktoring, forfaiting

4.Výnosy, náklady a zisk, fixní a variabilní náklady, bod zvratu, zisk versus cash flow /

5.Finanční analýza, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, souhrnné ukazatele - Altman, IN05. Ukazatel EVA. Mezipodnikové srovnávání

6.Krátkodobé finanční řízení, řízení oběžného majetku, likvidity a pracovního kapitálu

7.Dlouhodobé finanční řízení, finanční strategie, kapitálové plánování a optimalizace nákladů kapitálu, metody investičního rozhodování, riziko a koncept časové hodnoty peněz

8.Investice a jejich efektivita, metody hodnocení investic, doba návratnosti investičního projektu.posouzení efektivnosti podnikové investice podle očekávaných peněžních toků

9.Finanční plánování, dlouhodobé a krátkodobé, zásady, metody a postup sestavování finančního plánu v závislosti na fázi životního cyklu, využití ukazatelů finanční analýzy jako racionální základ finančního plánování.

10.Podnik a finanční trh investiční rating, koncept řádné správy Corporate Governance

11.Podnikové finance v mezinárodní směně

12.Daně, finanční management a finanční politiky podniku

13.Koncentrace kapitálu, fúze, akvizice

14.Závěrečný workshop

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizace. Základy podnikových financí. Principy finančního řízení podniku.

2. Majetková a finanční struktura podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu, WACC. Optimalizace finanční struktury podniku.

3. Zisk a odpisy jako zdroj financování, bankovní zdroje a nástroje kapitálového trhu, financování leasingem ceny leasingu a leasingový faktor. Výpočet porovnání nákladů leasingu s úvěrem.

4. Tržby, výnosy a zisk, náklady a kalkulace, fixní a variabilní náklady a BEP, peněžní toky (cash flow) podniku. Podstata a význam CF, nepřímý a přímý způsob sestavování CF.

5. Metodika finanční analýzy podniku a výpočty základních ukazatelů, zjišťování finančního zdraví, komplexní ukazatele, náklady pracovního kapitálu a výpočty optimalizace financování oběžných aktiv

6. Metody výpočtu likvidity a pracovního kapitálu včetně NWC

7. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. Budoucí a současná hodnota peněz. Úroková míra a výpočet úrokového zatížení podniku

8. Výpočty pro investiční rozhodování, ukazatele statické, ukazatele dynamické, metody výpočtu efektivnosti investice, NPV a vnitřní výnosové procento, index ziskovosti

9. Měření a řízení výkonnosti podniku, výpočet podle metod finanční analýzy, časové řady a trendová analýza poměrových, a komplexních ukazatelů jako základ racionálního finančního plánování

10. Výpočet hodnocení investic do kapitálu podniku podle ukazatelů finanční analýzy pro investice na kapitálovém trhu.

11. Výpočty nominálního a reálného devizového kurzu, příklady zajištění devizového rizika- hedging, příklady využití instrumentů devizového trhu, FOREX

12. Metody daňové optimalizace - příklady

13. Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku, hodnota přidaná trhem (MVA), ER, TSR, ekonomická přidaná hodnota (EVA).

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je ukázat studentům komplexní pohled na oblast podnikových financí a seznámit je s teorií, principy a praktickými postupy finančního řízení v moderní tržní ekonomice. Studenti získají znalostí a dovedností v používání analytických nástrojů a metod hodnocení výkonů a investiční aktivit podniku, které mohou pomoci v dalším zlepšení finančního řízení podniku

Studijní materiály:

ČIŽINSKÁ, R. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0194-8.

HRDÝ, M., KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi: moderní metody a trendy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Prosperita firmy. ISBN 978-80-7478-011-0.

KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 236 s. ISBN 978-80-271-0563-2.

NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3158-2.

SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0413-0.

SCHOLLEOVÁ, H., ŠTAMFESTOVÁ, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5544-1.

MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4992806.html