Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomový projekt II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLDP2 Z 4 0P+4L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMLDP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMLDP1
Úspěšné absolvování předmětu F7PMLDP2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMLDP3.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je experimentální laboratorní práce na pracovišti vybrané diplomové práce, zaměřená na vypracování diplomové práce. Studenti jsou vedeni a sledováni vedoucím práce a garantem předmětu při přípravě teoretické a zejména praktické části diplomové práce. Ve spolupráci s vedoucím diplomové práce si studenti prakticky osvojují praktické poznatky k jednotlivým metodám své diplomové práce, realizují navržené experimenty a zpracovávají průběžné výsledky. V případě dílčích experimentálních problémů se podílejí na navržení možných řešení. Prezentace budou probíhat formou online seminářů pro usnadnění účasti vedoucích diplomových prací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínkou udělení zápočtu je splnění hodinové dotace laboratorní práce na pracovišti, které si student zvolil pro svou diplomovou práci, 100% účast na online seminářích (omluvy z vážných zdravotních důvodů budou posuzovány individuálně) a jedna ústní prezentace (10 min) týkající se získaných experimentálních výsledků diplomové práce. Splnění hodinové dotace experimentální laboratorní práce budou písemně potvrzeny vedoucím práce.

Požadavky na studenta: Teoretické základy metodik nezbytných pro zvládnutí problematiky diplomové práce.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Česká technická norma.

•TICHÁ, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2017. Open UP study skills. ISBN: 9780335262069.

•FIRSTOVÁ, Zdeňka. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace [online]. c2020. Poslední změna 15. 11. 2020 [cit. 2021-10-24]. URL: https://sites.google.com/site/novaiso690/home

•FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. V Praze: Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7.

•KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5535-3.

•ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

•ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.

•ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Doporučená literatura:

•LAURENČÍK, Marek. Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada, 2013. Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-4377-6.

•LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Přeložil Eva MAŠKOVÁ KŘÁPKOVÁ. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.

Další povinná i doporučená literatura se odvíjí se od konkrétního vybraného tématu diplomové práce a bude doporučena vedoucím diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7776106.html