Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomový projekt I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLDP1 Z 4 0P+3L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PMLDP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMLDP2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámení s tématem a se základní metodikou vybrané diplomové práce, rešerše dostupné literatury a primárně experimentální laboratorní práce směřující k úspěšnému rozvržení a vypracování praktické části diplomové práce.

Na semináři budou studenti prezentovat výsledky teoretické části své diplomové práce na základě rešerše dostupné literatury a metodické postupy zvládnuté během experimentální práce v průběhu prvního semestru. Prezentace budou probíhat formou online seminářů pro usnadnění účasti vedoucích diplomových prací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: podmínkou udělení zápočtu je splnění hodinové dotace laboratorní práce na pracovišti, které si student zvolil pro svou diplomovou práci, 100% účast na online seminářích (omluvy z vážných zdravotních důvodů budou posuzovány individuálně) a jedna ústní prezentace (10 min) týkající se obsahu teoretické části vybrané diplomové práce. Splnění hodinové dotace experimentální laboratorní práce budou písemně potvrzeny vedoucím práce.

Požadavky na studenta: ovládání práce se softwarovými prostředky pro prezentaci výsledků průběhu přípravy diplomové práce, ovládání softwarových prostředků pro práci s literárními zdroji. Základní laboratorní návyky získané během předchozího studia. Základy odborné terminologie v anglickém jazyce.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•FIRSTOVÁ, Zdeňka. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace [online]. c2020. Poslední změna 15. 11. 2020 [cit. 2021-10-24]. URL: https://sites.google.com/site/novaiso690/home

•KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5535-3.

•ČSN ISO 690 Bibliografické odkazy a citace dokumentů.

•ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

•ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.

•ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Doporučená literatura:

•LAURENČÍK, Marek. Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada, 2013. Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-4377-6.

•LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Přeložil Eva MAŠKOVÁ KŘÁPKOVÁ. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.

Další povinná i doporučená literatura se bude odvíjet od konkrétního vybraného tématu diplomové práce a bude doporučena vedoucím diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7775306.html