Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomový projekt III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLDP3 Z 4 0P+7L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMLDP3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMLDP2
Úspěšné absolvování předmětu F7PMLDP3 je podmínkou pro zápis na předmět F7PMLDP4.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je experimentální laboratorní práce na pracovišti vybrané diplomové práce vedoucí ke zpracování experimentální části diplomové práce. Výsledky experimentální části práce budou prezentovány na online semináři a budou hodnoceny garantem předmětu a vedoucím práce. Absolventi budou schopni metodicky správně stanovit cíl výzkumu, vybrat vhodné metody jeho řešení, řešit jej a získané výsledky zformulovat do odborného textu experimentální části své diplomové práce.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínkou udělení zápočtu je splnění hodinové dotace laboratorní práce na pracovišti, které si student zvolil pro svou diplomovou práci, 100% účast na online seminářích (omluvy z vážných zdravotních důvodů budou posuzovány individuálně) a jedna ústní prezentace (10 min) týkající se získaných experimentálních výsledků diplomové práce. Splnění hodinové dotace experimentální laboratorní práce budou písemně potvrzeny vedoucím práce. Další podmínkou udělení zápočtu je předložení kapitol cíle práce a současný stav zpracovaných dle aktuální struktury diplomové práce, což bude písemně potvrzeno vedoucím diplomové práce.

Požadavky na studenta: Teoretické zvládnutí metodik problematiky diplomové práce.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Česká technická norma.

•TICHÁ, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2017. Open UP study skills. ISBN: 9780335262069.

•PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

•FIRSTOVÁ, Zdeňka. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace [online]. c2020. Poslední změna 15. 11. 2020 [cit. 2021-10-24]. URL: https://sites.google.com/site/novaiso690/home

•FEBEROVÁ, Jitka. Jak na Medline efektivně. V Praze: Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7.

•KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5535-3.

•ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

•ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.

•ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Doporučená literatura:

•LAURENČÍK, Marek. Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu. Praha: Grada, 2013. Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-4377-6.

•LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace: získejte si své publikum krok za krokem. Přeložila Eva MAŠKOVÁ KŘÁPKOVÁ. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.

Další povinná i doporučená literatura se odvíjí se od konkrétního vybraného tématu diplomové práce a bude doporučena vedoucím diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7777206.html