Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekty v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G77C0003 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět G77C0003 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-PRDO-01 (vztah je symetrický)
Předmět G77C0003 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-PRDO-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

•Osvojení základních pojmů a termínů, používaných při přípravě a realizaci dopravních projektů; osvojení základních kroků a rozhodovacích postupů při přípravě a návrhu dopravního projektu;

•Řízení projektu, a to i u dopravních staveb je proces, který je zahájen okamžikem zahájení přípravy projetu a končí dohotovením stavby, resp. jejím uvedením do provozu.

•Je nutné splnit mnoho podmínek, zakomponovat je do projektu, analyzovat situaci, případně problémy a činit dílčí rozhodnutí, a co je nejdůležitější – stále prosazovat optimální řešení.

•Během celého procesu také vstupují v jednotlivých fázích do realizace projektu různé vlivy, které je třeba identifikovat, analyzovat a následně řešit.

Požadavky:

- zpracování semestrální práce na dohodnuté téma.

- písemný test, zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

•Studenti by měli vysvětlit, co znamenají jednotlivé pojmy - dopravní mód; dopravní projekt; zadání dopravního projektu; technicko - ekonomická studie, technická a ekonomická kritéria; analýza rizik; multikriteriální analýza; investiční záměr dopravního projektu; územní plánování; SEA (Strategic Environmental Assessment); EIA (Environmental Impact Assessment); NATURA 2000; jednotlivé fáze projektu; ekonomická efektivnost; územní rozhodnutí; stavební povolení; výběrové řízení; financování dopravních projektů; dopravní systém; logistické centrum; veřejné logistické centrum; základní kritéria pro rozhodnutí o umístění VLC; rozhodovací postup pro napojení na navazující dopravní sítě; heuristická metoda; metoda scénářů; multimodální koridor; síť TEN-T; Panevropské koridory; prognostické metody; Value Engineering; Value Capture.

•Studenti by měli popsat, jakými fázemi prochází příprava a realizace dopravního projektu.

•Studenti by měli být schopni použít analýzu rizik a multikriteriální analýzu při návrhu a přípravě dopravního projektu.

•Studenti by měli být schopni navrhnout řešení konkrétního dopravního projektu.

•Studenti by měli být schopni vyjmenovat základní postupy a metodologie při návrhu různých segmentů dopravního systému.

Studijní materiály:

•Bínová, H. Návrh logistického centra. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 978-80-01-06003-2, 2016.

•Bínová, H. Výběr dopravních módů v logistickém systému. Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-06176-3, 2017.

•Rosenau, Milton D. Řízení projektů. Computer Press Brno, ISBN 80-7226-218-1, 2003.

•Bína, L., Nováková, H., Srkal, M. K. Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování. Silnice a železnice, roč. 6, č. 5, s. 43-46. ISSN 1801-822X, 2011Příklady ke studiu (viz příloha)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5490
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5365406.html