Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Controllingové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G63C2301 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Arnošt Klesla
Cvičící:
Arnošt Klesla
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Controllingové metody jsou prezentovány od úvodních zjišťování odchylek až po pokročilé modely podpory manažerského rozhodování ve strategických horizontech v souvislostech a na pozadí řízení základních podnikových procesů s důrazem na procesy determinující efekt přidané hodnoty v činnosti podniku. Úkoly controllingu jsou systematicky vysvětlovány podle časového hlediska v okruhu podnikových strategií a operativního řízení včetně úlohy controllera v jednotlivých fázích řízení od analýzy po reporting. Obsah kurzu je také zaměřen na prezentaci metod a manažerských nástrojů, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci, zejména v oblasti řízení nákladů. Pro prezentaci klíčových principů působení controllingu v podniku jsou využívány příklady modelů a případové studie a úlohy.

Požadavky:

Zápočet: Vyžaduje se pravidelná docházka na cvičení a jednoznačně je doporučována (v souladu s pravidly ČVUT v Praze) docházka na přednášky. Studenti postupně v týmech v průběhu celého kurzu v obsahové návaznosti na obsah přednášek prezentují vybraná témata, která zpracují jako Seminární práci. Podmínkou získání zápočtu je zapracování připomínek z diskuse k prezentaci seminárních témat do Seminární práce a její obhajoba. Závěrečný test je je ohodnocen 50 body, zápočet je udělen po splnění podmínky obhajoby seminární práce při získání 25 bodů. Zkouška je kombinovaná, počet bodů získaných z úspěšného závěrečného testu se započítávají do celkového hodnocení.

Osnova přednášek:

1. Controlling jako přístup k řízení podniku, Interpretace pojmu Controlling, Vývoj controllingu, základní úkoly a oblasti moderního controllingu, koncepce controllingu , poslání controllera.. Controlling jako přístup k řízení

2. Controlling strategických a operativních cílů podniku, strategie a operativní řízení podniku, úkoly a nástroje Controllingu, BSC,

3. Strategický finanční controlling - Bilanční controlling - Řízení vlastnických ukazatelů - Optimalizace zadluženosti - Investiční rozhodování - Controlling hodnoty podniku

4. Investice a controlling, předinvestiční fáze, Investiční controlling, metody hodnocení investic, financování, technologie, , monitoring, hodnocení odchylek a postaudit

5. Inovační controlling, Controlling financování inovací, Řízení rizik spojených s inovacemi, Volba strategických partnerství, Rizika interních rozhraní

6. Operativní finanční controlling - Informační zdroje a metody, Manažerské účetnictví, Controlling a řízení cash flow, Význam a metoda FCF, Metody a postupy řízení nákladů.

7. Controlling nákladů, řízení nákladů, Kalkulace a controlling, úplné a neúplné kalkulace nákladů, příspěvek na úhradu, Controlling a nákladové rozhodování, modelování nákladů a zisku, bod zvratu (BEP). Aplikace vícestupňového příspěvku na úhradu.

8. Kalkulační metody. Přirážková kalkulace. Metoda hodinové nákladové sazby (M-HNS) a její alternativy Metoda limitní (cílové) kalkulace (Target Costing)., procesní kalkulace, metoda ABC, cost driver/

9. Manažerské nástroje řízení. Activity Based Management: ABC/M - Řízení s důrazem na činnosti versus Procesní řízení. Projektové řízení a jeho nástroje. Hodnotový řetězec (Value Chain)

10. Controlling v procesu plánování a řízení podniku, nástroje, organizace a úkoly controllera, Plánová soustava. Integrace věcného a finančního plánu. Časová integrace v plánové soustavě, reporting

11 Controlling kvality - Vyhodnocování TQM/EFQM - Vyhodnocování BSC - Vyhodnocování QMS - Controlling nákladů na zajištění kvality

12. Marketingový controlling, strategický controlling, , řízení životních cyklů, rozhraní image a značky, cenové strategie, operativní controlling marketingu, segmentace, produktové řady

13/Obchodní controlling a jeho nástroje, Obchodní plány, Obchodní controlling,

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Cvičení-1: Zadání 1.úlohy-Zadání modelového podniku a Aplikace controllingové linky. Úvodní test znalostí.

Cvičení-2:

Prezentace připravené 1.úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na controllingové charakteristiky řízení. Zadání 2. úlohy - Přiřazení zdrojů a kapacitní plán.

Cvičení-3: Prezentace připravené 2. úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na splnění všech cílů úlohy, zejména na správnost vymezení a zobrazení produkčního procesu a funkce obslužného střediska.

Cvičení-4: Prezentace připravené 2. úlohy- 2.část posluchači. Její rozbor s důrazem na splnění všech cílů úlohy, zejména na správnost vymezení a zobrazení produkčního procesu a funkce obslužného střediska.. Zadání 3. úlohy - Sestavení provozního rozpočtu s důrazem na činnosti a správné přiřazení zdrojů. Průběžný test 1.

Cvičení-5: Prezentace připravené 3. úlohy.. Její rozbor s důrazem na řízení činností, alokaci zdrojů a maximalizaci využití zdrojů. Využití alternativ Metody HNS při řízení nákladů činností, procesů, útvarů, produktů. Rozbor motivačních doporučení. Vyhodnocení způsobu propočtů klíčových položek rozpočtu. Zadání 4. úlohy - Aplikace kalkulačního vzorce s vícestupňovým příspěvkem na úhradu.

Cvičení-6: Prezentace připravené 4. úlohy posluchači -1.část. Rozbor a diskuse ke struktuře kalkulačního vzorce. Význam využití vícestupňového příspěvku na úhradu. Význam grafického zobrazení. Průběžný test 2.

Cvičení-7: Prezentace připravené 4. úlohy posluchači - 2. část. Rozbor a diskuse ke struktuře kalkulačního vzorce. Význam využití vícestupňového příspěvku na úhradu. Význam grafického zobrazení. Zadání 5. úlohy - Nákladové a finanční vyhodnocení financování investičního projektu.

Cvičení-8: Prezentace připravené 5. úlohy posluchači. Její rozbor s důrazem na rozdílnosti při hodnocení nákladovém a finančním (CF). Role délky období a simulace změn délky období. Vliv míry využití kapacity zdroje na výši hodinových (jednotkových) nákladů. Diskuse k alternativám nákupu investice. Zadání 6. úlohy - Zjednodušený příklad na sestavení ročního plánu podniku (semestrální projekt).

Cvičení-9: Prezentace připravené 6. úlohy posluchači - 1. část. Její rozbor s důrazem na úplnost projektu úlohy a integrační vazby mezi jednotlivými částmi. Průběžný test 3.

Cvičení-10: Prezentace připravené 6. úlohy posluchači - 2. část. Její rozbor s důrazem na úplnost projektu úlohy a integrační vazby mezi jednotlivými částmi.

Cvičení-11: Závěrečný test.

Cvičení-12: Vyhodnocení závěrečného testu. Dodatečné prezentace.

Cvičení-13: Vyhodnocení výsledků v kurzu. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem kurzu je aktivně prezentovat controllingové řízení jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) včetně podpory efektivního manažerského zvládnutí interních procesů. Pochopit, osvojit si a zvládnout využití controllingových postupů v procesech řízení podniku v oblastech rozhodujících o úspěchu podnikových strategií i v operativním řízení. Důraz je položen na controllingovou podporu a přístup ex ante při řízení procesů v oblasti inovací, projektového řízení a efektivního investičního rozhodování top managementu. Všechny controllingové postupy a přístupy ukázat v souvislostech propojení manažerského rozhodování v integrované podobě systému řízení podniku

Studijní materiály:

povinná literatura

HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7408-056-2. 

HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu. Praha: Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-002-2

ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-735-7035-1.

ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0.

KRÁL B., Manažerské účetnictví, 3. dopl.a aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8

SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7.

doporučená literatura

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0.

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2.

Reading ke cvičením v samostatném kanálu předmětu MUVS na Teams ČVUT

Poznámka:

25 let jsem nepracoval v méně vstřícném (ba tak zákeřném) uživatelském prostředí, než které poskytuje tento KOS! Jen pro příp. komentář: Např.: Dám uložit jedno okno-zobrazí se mi zcela jinak odrážky i další znaky, ALE zejména: Začnu zapisovat do dalšího okna a ono se mi přepíše to původní, které mělo být uloženo. Takže mohu začít s ukládáním znovu!!

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5125206.html