Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Balanced Scorecard

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C0101 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět G16C0101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-BLCS-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16C0101 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-BLCS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit pojem Balanced Scorecard a smysl jeho použití;

. popsat principy implementace strategie podle BSC v ziskových a neziskových organizacích;

. vybrat relevantní nástroje řízení výkonnosti podniku;

. analyzovat externí a interní podnikatelské prostředí pro získání informací potřebných k transformaci strategie do metodiky BSC;

. sestavit postup implementace strategie podle BSC včetně konstrukce strategické mapy.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích (20 bodů, na zápočet min. 10)

Vypracování semestrální práce (40 bodů, na zápočet min. 20)

Maximálně 2 absence na cvičeních

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu (30 bodů, na postup na ústní zkoušku min. 15)

Absolvování závěrečné ústní zkoušky (v intervalu -10 až 10 bodů)

Kombinace závěrečného testu a závěrečné ústní zkoušky musí být min. 20 bodů

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu. Pojetí výkonnosti a přístupy k jejímu měření. Činitelé ovlivňující výkonnost firem, principy měření výkonnosti firem, vývojové tendence měření finanční výkonnosti, možnosti a omezení při implementaci měření výkonnosti firem.

Ekonomické hodnocení výsledků finanční výkonnosti. Finanční výkonnost z pohledu managementu. Finanční výkonnost z pohledu akcionářů. Použití tradičních přístupů při měření a řízení výkonnosti. Problémy s čistým ekonomickým hodnocením firmy.

Komplexní přístupy k měření výkonnosti firem. BSC jako nástroj plánování a řízení výkonnosti organizací, obsah a provázanost dílčích perspektiv, praktické použití metody v podnikovém prostředí, strategické mapy.

Měření a řízení výkonnosti podniků pomocí modelu BSC. Finanční perspektiva. Zákaznická perspektiva. Perspektiva interních procesů. Perspektiva interních potenciálů. Měřítka cílů BSC a řízení strategie rozvoje podniku.

Strategické řízení podniku pomocí BSC. Převod strategického plánu pomocí BSC do provozních činností podniku. Filosofie cílů jednotlivých perspektiv. Propojení strategického plánu a organizační struktury podniku. Přechod na strategické řízení podniku implementaci plánu pomocí BSC.

Interní procesy. Architektura interních procesů, procesní mapy, výkonnost procesů, reengineering procesů.

Strategické mapy. Dekompozice strategických cílů a formulace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Popis posloupnosti aktivit. „Story of Strategy“. Koncepce strategické mapy pro profilové strategie rozvojového plánu.

Interní procesy s využitím nehmotných zdrojů. Hodnototvorné interní procesy. Management rizika. Lidský, informační a organizační kapitál.

Implementace plánu rozvoje firmy podle BSC. Tvorba postupu implementace strategického plánu modelem BSC. Praktické zavádění BSC do plánování ve struktuře podniku.

Metody měření výkonnosti ve státních a neziskových organizacích. Stanovení benefitů jako nepřímé substituce zisku. Rámce hodnocení výkonnosti v neziskovém sektoru. Postupy hodnocení neziskových projektů. Zdroje pro financování neziskových organizací. Ukazatel NEV.

BCS v řízení a implementaci strategického plánu v neziskových organizacích a veřejném sektoru. Úloha kvality v hodnocení výkonnosti organizací neziskového sektoru.

Moderní metody operativního řízení procesů - soulad s koncepcí BSC. Metodika ABC/ABM pro manažerské řízení výkonnosti podniku. Firemní řízení podporované ABC/ABM. ABC v použití pro model BSC. TQM a způsoby implementace podle BSC.

Osnova cvičení:

. Zadání semestrálního projektu. Diskuse k tématům.

. Měření a řízení výkonnosti tradičními ukazateli (příklady).

. Výpočet ukazatele EVA pro měření finanční výkonnosti.

. Výpočet ukazatele CFROI pro měření finanční výkonnosti.

. Převod formulované strategie do perspektiv BSC. Volba cílů, měřítek a indikátorů.

. Formulace strategických akcí, provázanost perspektiv.

. Nehmotná aktiva, stanovení pohotovosti nehmotných zdrojů.

. Interní procesy.

. Konstrukce Strategické mapy a její uplatnění při implementaci strategie.

. Příprava dokumentace pro použití BSC v implementaci strategického plánu.

. Konzultace k vypracování semestrálního projektu.

. Využití metod řízení výkonnosti v neziskovém a veřejném sektoru.

Každý seminář má rozsah 4 vyučovacích hodin (2 x 90 min.).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2005): Balanced Scorecard

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010): Efektivní systém řízení strategie

Šulák, M. Zahradníčková, L (2012): Rozbor výkonnosti firem

Poznámka:

přednášky: 5.10 o 15.00-18.15, 12.10 o 9.45-13.00, 19.10 o 14.00-17.15, 26.10 o 9.45-13.00, 2.11 o 14.00-17.15, 9.11 a 16.11 o 9.15-13.00 cvičení: 12.10, 26.10, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 a 7.12 vždy o 14.00-17.15 od

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5017206.html