Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obecná psychologie a psychologie osobnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51OP Z,ZK 6 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obecná psychologie a psychologie osobnosti se věnuje základům moderního pojetí psychologie, objasní v tomto kontextu základní psychologické pojmy, seznámí s vybranými poznatky obecné psychologie, částečně psychologické metodologie a psychologie osobnosti, včetně psychopatologie.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu

100% docházka na cvičení,

Aktivní práce na cvičení

Projekt SELF (esej)

Požadavky ke zkoušce

Zápočtový test z přednášek a studia literatury

Zkouška z přednášek a studia literatury

Osnova přednášek:

Psychologie - úvodní seznámení s vědou, která studuje lidskou psychiku a chování

Teorie, výzkum, metody a praxe v psychologii

Východiska a historie psychologie, moderní psychologické směry

Psychologie v praxi

Psychický vývoj, vývojová stadia, kognitivní vývoj, osobnostní a sociální vývoj

Biologické základy psychologie, základní stavební jednotka NS, RES, synapse, organizace nervového systému, endokrinní systém, vliv genetiky na chování

Psychologie osobnosti, teorie osobnosti

Psychologie osobnosti, statika a dynamika, psychické jevy

Psychologie učení

Vědomí a vnímání, senzorické procesy, kognitivní psychické jevy: vnímání, představování, myšlení, jazyk, pozornost, paměť

Konativní stránka osobnosti Motivace, potřeby, hodnoty, zájmy,

Emocionální psychické jevy, pozitivní a negativní emoce, práce s emocemi

Psychopatologie, abnormální chování, úzkostné poruchy, poruchy nálad, poruchy osobnosti, psychotická onemocnění, stres

Osnova cvičení:

1.Představení předmětu a studentů

2.Ukázka psychologických testů, aplikace do AC/DC, Pozorovací schéma, příprava a záznam rozhovoru,

3.Test MBTI - rozbor, další osobnostní testy - ukázka, propojení s prací personalisty

4.Kognitivní procesy - optické klamy, testy paměti, pozornosti, logického myšlení, myšlenkové mapa

5.tvořivé metody myšlení - brainstorming, brainwritting a další, test studijního stylu

6.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v psychologických vědách. Student si vytvoří základy

psychologického myšlení, seznámí se s přehledem teoretických a aplikovaných oborů psychologie, porozumí základním

metodám, jež jsou nástrojem psychologického poznání, pochopí a osvojí si vztahy mezi základními psychologickými

kategoriemi a psychickými funkcemi. Student si osvojí základní poznatky o osobnosti a individualitě, i o zdrojích

individuálních rozdílů mezi lidmi, které mohou ovlivnit pracovníky v průmyslovém podniku. Student pochopí, jak

mohou personalisté a manažeři přispět k pracovní motivaci, k navozování příznivého pracovního klimatu a otevřeným

vztahům mezi lidmi.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Dobrovská, D. Psychologie. MÚVS ČVUT, intranet,

Atkinson,R.L.Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012

Hunt, M.: Dějiny psychologie

Kassin, S. Psychologie, Praha: Computer press, 2007, vybrané stati

Bedrnová, E., Nový I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Management Press., 1998, vybrané kapitoly

Doporučená literatura:

Mikuláštík, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, 2007.

Sak, P., Mareš, J., Nová, H., Richter, V., Saková, K., Skalková, J. Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Praha:

Portál, 2007.

Suchá, J. Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2008.

Hoskovec, J., Hoskovcová, S. Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Praha: Portál, 2000.

Časopisy:

Československá psychologie, Moderní řízení, Psychologie v ekonomické praxi, Psychologie Dnes

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1605206.html