Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management a ekonomika podniku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381054 Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 2381054 je podmínkou pro zápis na předmět 2382038.
Garant předmětu:
Olga Heralová
Přednášející:
Vladimír Brdek, Olga Heralová, Štěpánka Uličná, Petr Žemlička
Cvičící:
Vladimír Brdek, Olga Heralová, Matouš Machka, Michal Matějka, Štěpánka Uličná, Petr Žemlička
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky nutnými pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy a dalšími základními ekonomickými pojmy a jejich věcnou náplní. Cílem je, aby posluchači byli schopni sestavit provozní rozpočet a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby, a aby pochopili základní strukturu účetních výkazů. V oblasti managementu seznamuje se základními manažerskými funkcemi a jejich obsahem, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, se základy marketingu a strategického managementu.

Požadavky:

1. Omezenost zdrojů a její důsledky. Užitek, mezní užitek, užitek a cena, poptávková funkce, rozbor poptávky. Vazba poptávkové a výnosové funkce. Tržní rovnováha.

2. Nákladové funkce: celkové, průměrné a přírůstkové. Nákladově - výnosové varianty.

3. Základní podnikové bilance (sestavy) - tříbilanční systém. Hlavní položky bilancí a jejich náplň. Hlavní závěry pro technicky zaměřeného řídicího pracovníka.

4. Rozvaha: Hlavní položky rozvahy, vazba na další podnikové bilance (sestavy). Požadavky na velikost položek v rozvaze.

5. Rozbor položek výsledovky (výkazu zisku a ztráty). Formy výsledovky. Výkaz Cash-flow. Způsoby sestavení.

6. Základní manažerské členění nákladů. Kalkulace nákladů na produkty a zakázky. Její klíčové faktory. Role kalkulační jednice (+ příklady kalkulačních jednic).

7. Přístupy ke kalkulaci nákladů (předběžná, výsledná). Target costing (limitní, cílová kalkulace).

8. Účel kalkulace nákladů. Přirážková kalkulace. Metoda hodinových nákladových sazeb (režijních sazeb). Kalkulace s příspěvkem na úhradu - využití vícestupňového příspěvku v kalkulačním vzorci.

9. Provozní rozpočty: Účel. Obsah. Tvorba. Vyhodnocování.

10. Statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů-hlavní rozdíly. Klíčové charakteristiky metod pro dynamické hodnocení.

11. Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje ke krytí potřeby kapitálu.

12. Statická a dynamická analýza hospodaření, vypovídací schopnost ukazatelů a finančních bilancí. Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti.

13. Vývoj managementu, postavení manažera v podniku, manažerská hierarchie v podniku a jejich základní úkoly, předpoklady pro manažerskou práci, funkce managementu.

14. Podstata plánování v podniku, podnikové cíle, síťová analýza a její uplatnění v plánování.

15. Základní pojmy organizování, členění podnikových organizačních struktur.

16. Vedení lidí, motivační teorie, management lidských zdrojů, kontrolování, kontrola a audit, analyzování, implementace.

17. Rozhodování, podmínky rozhodování, klasifikace rozhodovacích procesů, vícekriteriální rozhodování, metody stanovení váhy důležitosti kritérií, metody agregace hodnotících kritérií.

18. Marketing a jeho definice, základy marketingové koncepce, marketingový mix a jeho nástroje, základní členění tržních vztahů.

19. Segmentace, targeting, positioning, marketingový přístup k trhu.

20. Produkty a jejich tržní postavení, matice BCG a matice GE.

21. Strategický management a jeho základní pojmy, rozdíl mezi operativním a strategickým managementem, makroanalýza a mikroanalýza okolí podniku a vnitřního prostředí podniku.

Osnova přednášek:

• Ekonomika podniku a základy mikroekonomie

• Náklady a výnosy, řízení nákladů

• Základní nákladové, výnosové i investiční propočty.

• Kalkulace nákladů na produkty.

• Základní podnikové výkazy a jejich manažerská interpretace.

• Finanční analýza podniku.

• Hodnocení investičních projektů.

• Řízení projektů-síťová analýza.

• Vícekriteriální rozhodování, vývoj managementu.

• Management, manažerské funkce.

• Vybrané kapitoly z marketingu pro strojaře.

• Vybrané kapitoly ze strategického managementu.

Osnova cvičení:

1. Organizační. Způsob práce v kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři.

2. Vybrané kapitoly z marketingu. Příklady k procvičení na postavení produktu na trhu, matice BCG a matice GE.

3. Příklady na procvičení na téma: Poptávková funkce, celkové výnosy.

4. Příklady na procvičení na téma: BEP - pochopení bodu zvratu.

5. Příklady na procvičení na téma: Přirážková kalkulace.

6. Příklady na procvičení na téma: Kalkulace pomocí HRS, příspěvek na úhradu.

7. Příklady na procvičení na téma: Rozpočet.

8. Závěrečný test z oblasti EKONOMIKA PODNIKU.

9. Příklady na procvičení na téma: Síťový graf a metoda CPM.

10. Příklady na procvičení na téma: Síťový graf a metoda CPM.

11. Příklady na procvičení na téma: Vícekriteriální rozhodování.

12. Příklady na procvičení na téma: Vícekriteriální rozhodování.

13. Závěrečný test z oblasti MANAGEMENT PODNIKU

Cíle studia:

Cílem je, aby posluchači byli schopni sestavit provozní rozpočet a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby, a aby pochopili základní strukturu účetních výkazů. V oblasti managementu seznamuje se základními manažerskými funkcemi a jejich obsahem, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, se základy marketingu a strategického managementu.

Studijní materiály:

Studijní materiály

Povinná literatura pro přednášky:

1) FREIBERG, František a Martin ZRALÝ. EKONOMIKA PODNIKU. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 126 s. ISBN 978-80-01-04144-4.

2) ŽÁČEK, Vladimír. MANAGEMENT PODNIKU. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05980-7.

3) ŽÁČEK, Vladimír: PRŮMYSLOVÝ MARKETING. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04492-6.

Povinná literatura pro cvičení:

1) ZRALÝ, Martin a kol. MANAGEMENT A EKONOMIKA PODNIKU - SBÍRKA ÚLOH PRO CVIČENÍ. 2. přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, 218 s. ISBN 978-80-01-05460-4.

Doporučená literatura k předmětu:

1) SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. EKONOMIE. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1991, xl, 1011 s. ISBN 80-205-0192-4.

2) ŽÁČEK, Vladimír: MANAGEMENT: Teorie, zásady, praxe. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05594-6.

3) KOTLER, Philip: MARKETING OD A DO Z (Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer). Praha: Management Press, 2003. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-082-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-234
Matějka M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Žemlička P.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:A-309
Žemlička P.
Brdek V.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost KN:A-309
Brdek V.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost KN:A-309
Brdek V.
Žemlička P.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Posluchárna KA309
Út
místnost T4:D2-256
Heralová O.
Uličná Š.

09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
St
místnost KN:B-234
Brdek V.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
Čt
místnost KN:B-234
Brdek V.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Žemlička P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:A-108
Brdek V.
13:15–15:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Brdek V.
15:00–16:45
(paralelka 201)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-309
Brdek V.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Karlovo nám.
Posluchárna KA309

místnost KN:B-234
Machka M.
07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
místnost KN:B-234
Matějka M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10726602.html