Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anatomie a fyziologie člověka II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZAF2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Anatomie a fyziologie člověka I. (F7PBZAF1)
Přednášející:
Yulia Čuprová
Cvičící:
Václav Kvítek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie – systematické anatomie a anatomie řezů a krajin lidského těla. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou, funkcí a možnostmi klinického vyšetření lidského organizmu. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně topograficky a akcentuje praktické vyhledávání a projekci orgánů a nervově cévních svazků. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. Vernier, Visible project a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na uložení a vztahy životně důležitých struktur, se kterými přichází do styku pracovník orientovaný na poskytnutí první pomoci. V průběhu kurzu Anatomie a fyziologie člověka II budou studenti seznámeni se stavbou a principy fungování oběhového, vylučovacího a pohlavního systému, mízní soustavy a nervového systému.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zápočtový test, zkouškový test.

Požadavky na studenta: pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních, absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením včetně zápočtového testu (20 otázek, minimálně 50% úspěšnost); zkouška: test (30 otázek, minimálně 50% úspěšnost).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanizmy oběhového systému, mechanizmy řízení srdeční činnosti.

2. týden Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení.

3. týden Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organizmu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. týden Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. týden Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

6. týden Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Motorický nervový systém. Spinální mícha (stavba, reflexy).

7. týden Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, rexlexy). Fyziologie řízení pohybu.

8. týden Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus.

9. týden Kůže a kožní orgány.

10. týden Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanizmy humorální regulace.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanizmy oběhového systému, mechanizmy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu).

2. týden Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení.

3. týden Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organizmu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. týden Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. týden Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

6. týden Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Motorický nervový systém. Spinální mícha (stavba, reflexy).

7. týden Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, rexlexy). Fyziologie řízení pohybu.

8. týden Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus.

9. týden Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanizmy humorální regulace.

10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3. vyd. Praha: Galen, 2016, 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard. Somatologie. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 260 s. ISBN 978-80-7552-306-8.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka I. Praha: Grada, 2014, 336 s. ISBN 978-80-247-4012-6.

•GRIM, Miloš a kol. Atlas anatomie člověka II. Praha: Grada, 2017, 432 s. ISBN 978-80-247-4156-7.

Doporučená literatura:

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2011, 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.

•ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vyd., doplň. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 978-80-247-4788-0.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Anatomie dítěte: nipioanatomie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, 428 s. ISBN 978-80-01-05094-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-1
Čuprová Y.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Út
místnost KL:K-306
Kvítek V.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Kvítek V.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Kvítek V.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6138506.html