Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vnitřní lékařství, gerontologie a onkologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZVLGO Z,ZK 3 2P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anatomie a fyziologie člověka II. (F7PBZAF2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky oboru vnitřního lékařství včetně geriatrie, která je jeho specializačním oborem. V rámci jednotlivých přednášek jsou studenti seznámeni s interní propedeutikou, získají přehled laboratorních vyšetření, seznámí se s příznaky, projevy a diagnostickými možnostmi onemocnění jednotlivých systémů. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je možnost efektivní a cílené prevence.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí písemnou a ústní formou v průběhu seminářů.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Významné osobnosti české interní školy (krátký přehled). Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu).

2. týden Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil).

3. týden Pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, plicní fibrózy, respirační insuficience, tbc, pneumotorax).

4. týden Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, transplantace ledvin).

5. týden Vnitřní prostředí (tělesná voda, ionty, minerály, acidobazická rovnováha, diagnostika, přístrojová technika).

6. týden Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu I (onemocnění trávicí trubice – projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

7. týden Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu II (onemocnění jater, žlučníku, pankreatu – projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

8. týden Základy endokrinologie (formy onemocnění endokrinních orgánů, klinické projevy, diagnostické metody, možnosti léčby, prevence).

9. týden Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim, pohybové aktivity).

10. týden Metabolická onemocnění (s důrazem na dnu, její klinické projevy, diagnostické možnosti, terapii, možnosti rehabilitace).

11. týden Nemoci na podkladě fyzikálních příčin (výšková choroba, hypertermie, hypotermie, nemoc z ozáření).

12. týden Diagnostické a terapeutické postupy v onkologii (časná diagnostika, terapeutické možnosti včetně moderních metod v radioterapii a chemoterapii, základy biologické léčby, zvláštnosti maligních onemocnění ve stáří).

13. týden Gerontologie I (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí).

14. týden Gerontologie II (choroby charakteristické pro vyšší věk, farmakoterapie, sociální rehabilitace).

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Náplní seminářů je prohloubení znalostí získaných na přednáškách se zaměřením na vybrané klíčové problémy, rozšíření znalostí o další možné formy diagnostiky a léčby, praktické demonstrace vybraných zdravotních postižení a pochopení významu posudkového lékařství ve vztahu k interním chorobám.

1. týden Vedení zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, bezpečnost práce s biologickým materiálem, přehled běžné přístrojové techniky na interním oddělení.

2. týden EKG křivka, praktická demonstrace natočení EKG, nejčastější chyby při natáčení EKG, vyhodnocení EKG křivky.

3. týden Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi, vyšetřovací metody, diagnostický postup.

4. týden Diferenciální diagnostika bolesti břicha, vyšetřovací metody, diagnostický postup.

5. týden Přehled zátěžových testů, jejich indikace, kontraindikace, kritéria pro přerušení vyšetření.

6. týden Demonstrace zátěžového testu na běžícím chodníku při monitorování vybraných fyziologických parametrů, spirometrie.

7. týden Dialýza, vhodné indikace, přístrojová technika, sociální aspekty.

8. týden Základy léčebné rehabilitace a balneoterapie (přehled manuální a fyzikální terapie, indikace a význam lázeňské léčby).

9. týden Obezita jako fenomén civilizace (příčiny, klinické projevy a důsledky na pohybový aparát, zásady správné výživy ve skladbě stravy, možnosti léčby včetně pohybových aktivit, prevence). zdravotní rizika, kategorizace zdravotních rizik, zdravotní způsobilost, možnosti prevence).

11. týden Časná diagnostika a prevence onkologických nemocných.

12. týden Onkologicky nemocný na urgentním příjmu (praktické demonstrace).

13. týden Nemoci pohybového aparátu ve vyšším věku.

14. týden Význam sociální a somatické rehabilitace ve vyšším věku (praktické demonstrace).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

•ČEVELA, Rostislav a kolektiv. Sociální gerontologie. Praha: Grada, 2014, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010, 391 s. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017, 448 s. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

•ŠPINAR, Jindřich. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1.

•ŽÁK, Aleš a kolektiv. Ateroskleróza. Praha: Grada, 2011, 200 s. ISBN 978-80-247-3052-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196606.html