Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K16C1302 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět K16C1302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-K-PJVS-01 (vztah je symetrický)
Předmět K16C1302 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-K-PJVS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o soudobých přístupech, které se užívají při řízení produkčních (zejména výrobních) procesů. Jednak se věnuje přístupům, které se osvědčily z minulosti (jako je standardizace), jednak se věnuje prezentací japonských přístupů (zejména fy Toyota), dále aktuálním soudobým přístupům - procesnímu managementu, managementu inovací, zlepšování, teorii omezení, facility managementu, v neposlední řadě pak dopadům digitalizace do provozních činností a jejich řízení.

Požadavky:

Bodové hodnocení předmětu:

. namátkově kontrolovaná účast na konzultacích 10 bodů

. 1 - 2 referáty z nabídky v pravém sloupci (rozsah 3-5 stran) á 7 - 10 bodů, referát na aktuální téma 5 - 7 stran - 15 bodů

. případová studie - sklizeň chmele - 15 bodů

. test - 60 bodů (nutná nadpoloviční většina bodů)

celkem 100 bodů

Osnova přednášek:

[1] Vymezení základních pojmů. Posuny ve vývoji produkčních systémů - od Forda, přes Lean Management, k digitalizaci

[2] Standardizace

[3] Vnitropodniková logistika

[4] Procesní management

[5] Management změny

[6] Produkční systém Toyoty - filozofie TPS, 14 principů TPS, plynulost výroby, minimalizace rušivých vlivů, stabilita výrobků a výrobních procesů

[7] Produkční systém Toyoty - snižování nákladů, zdroje plýtvání, důraz na kvalitu, lidský faktor

[8] Toyota Way

[9] Six Sigma, lean six sigma

[10] Vybrané přístupy provozního managementu (outsourcing, facility management, teorie omezení, transakční náklady, benchmarking)

[11] Digitální transformace

[12] Vliv digitalizace na výrobní systémy

[13] Legislativní požadavky na provozní činnosti

[1] Vymezení základních pojmů. Posuny ve vývoji produkčních systémů - od Forda, přes Lean Management, k digitalizaci

[2] Standardizace

[3] Vnitropodniková logistika

[4] Procesní management

[5] Management změny

[6] Produkční systém Toyoty - filozofie TPS, 14 principů TPS, plynulost výroby, minimalizace rušivých vlivů, stabilita výrobků a výrobních procesů

[7] Produkční systém Toyoty - snižování nákladů, zdroje plýtvání, důraz na kvalitu, lidský faktor

[8] Toyota Way

[9] Six Sigma, lean six sigma

[10] Vybrané přístupy provozního managementu (outsourcing, facility management, teorie omezení, transakční náklady, benchmarking)

[11] Digitální transformace

[12] Vliv digitalizace na výrobní systémy

[13] Legislativní požadavky na provozní činnosti

[14] Světové megatrendy a jejich dopad do provozních činností a managementu - globalizace, trvale udržitelný rozvoj

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi předmětu:

* si rozšíří poznání o operačním managementu a jeho zařazení v kontextu disciplíny management, pochopí základní pojmy

* získají přehled o vývoji přístupů k provoznímu řízení za posledních sto let, včetně klíčových osobností jako je: Ford, Gilbertová, Baťa, Goldratt

* pochopí principy řady přístupů a metod, které se v provozním managementu užívají za účelem snižování nákladů, zvyšování kvality, posilováni flexibility (lean, just in time, kaizen, teorie omezení, procesní přístup atd.)

* budou schopni identifikovat neefektivnosti v zavedeném provozním systému a jeho řízení a aplikovat metody a techniky k jejich eliminaci či omezení (5S, 5x proč, kanban, 6 Sigma, metoda souřadnic, trojúhelníková, normování spotřeby materiálu, práce, kapacit, zásob),

* fungovat jako člen řady manažerských týmů (pro strategii provozního managementu, pro zlepšováni (např. Kaizen, Lean Six Sigma)

* získají základní představu v možnostech uplatnění digitalizace v provozních činnostech

Studijní materiály:

Základní:

LIKER, K., J.: Tak to dělá Toyota, 14 zásad řízení největšího světového výrobce, Management Press, Praha 2007, ISBN: 9788072611737

VEBER, J. a kol.: Management - Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0 - část druhá: provozní management

Doporučená

Studijní materiály a prezentace uložené na Moodle

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2481
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5691606.html