Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Lean Manufacturing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E2301 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit vědomosti získané v rámci předmětu Business Process Management and Production Systems.

Studenti budou provedeni základním přehledem oblasti Value Stream Analysis, konkurenční výhody, měření produktivity a analýzy vybraných metod PI, které jsou také základním prvkem výrobních systémů a štíhlé výroby.

V rámci předmětu jsou prezentovány případové studie uplatnění prvků Lean Managementu, Lean Production a Manufacturing v organizacích výrobních či služeb.

Během celého kurzu je brán zřetel na tvorbu přidané hodnoty.

Požadavky:

Napsat esej na vybrané téma (vhodné v rámci zaměření přednášek předmětu). Je možné zvolit i podobu případové studie.

Délka vypracované práce nejméně 7000 znaků (vč. mezer), citace vyžadovány dle ISO 690.

Prezentace (v rozsahu cca 20 min) hlavního obsahu a přínosů seminární práce během semestru od: 1.3.2017 do 1.5.2017

Termín odevzdání finální verze seminární práce: 7.5.2017

Osnova přednášek:

1) Úvod do studia předmětu, štíhlý management, štíhlá výroba,

2) Plánování a organizace výrobního procesu, charakteristické znaky kusové, sériové a hromadné výroby

3) Organizace výrobní funkce, štíhlý výrobní systém

Štíhlá výroba: definice

4) Tradiční výrobní systém a štíhlá výroba

5) Změna k systému LM ? co to znamená prakticky?

6) Benefity LM a osm typů plýtvání

7) LM a teorie omezení, DBR

8) Nová paradigmata výrobních systémů

9) Totální management kvality (TQM)

10) Základní principy Just in Time (JIT)

11) Vybrané nástroje PI (klasické a moderní ? např. empirické)

Osnova cvičení:

1)Úvod ? podmínky pro získání zápočtu a zkoušky, eseje, seminárky ? podmínky apod., atd?..

2)Práce v týmech, praktické ukázky Lean metod, měření a analýzy procesů

3) Exkurse ve vybrané společnosti

4) Lean game

5) Lean ve výrobě ? případové studie

6) Exkurse ve vybrané společnosti

7) Lean v administrativě a zdravotnictví

8) Výrobní systém v praxi: případová studie

9) -11) Presentace zaměření a hlavních výsledků seminární práce

12) Eseje, seminárky ? vyhodnocení

Cíle studia:

V průběhu studia tohoto předmětu by se posluchači měli podrobněji seznámit s charakteristickými znaky kusové, sériové a hromadné výroby a poznat další typy a formy výrob se zřetelem na tvorbu přidané hodnoty a další kritéria typologie výrobních systémů. Dále je kladen důraz i na prohloubení znalostí plánování výroby, zásady tahového a tlačného řízení výrobních systémů, filosofie Total Quality Management a Just in Time při tvorbě flotilových systémů integrace dodavatelů výrobců a zákazníků. Pozornost bude věnována i dalším metodám (resp. konceptům), které se také uplatňují v rámci APS/SCM systémů (Advanced Planning System / Supply Chain Management) jako např. Kanban, řešení typu Manufacturing Resource Planning (MRP II) či Teorie omezení a jejího výrobní řešení DBR (Drum ? Buffer ? Rope) ad.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5125706.html