Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Manažerské rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C2101 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

V současné době, kdy se v podnicích realizuje množství prací vyplývajících z dynamických změn v okolí podniku, je schopnost podniku reagovat a správně vyhodnocovat změny v okolí nezbytnou a rozhodující součástí managementu podniku. V rámci předmětu se student seznámí se základními pojmy a poznatky manažerského rozhodování, rozhodovacími procesy a jejich strukturou, racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů v hospodářské praxi, základními metodami rozhodovaní za jistoty, rizika a nejistoty.

Požadavky:

Na zápočet:

- aktivita na cvičeních (min 12 bodů)

- minitesty (min 12 bodů)

- účast na přednáškách externistů

Na zkoušku:

- online testy (10 bodů)

- týmová práce (40 bodů, min. 10 bodů)

- test (50 bodů, min. 25 bodů)

Osnova přednášek:

Rozhodovací proces, Prvky rozhodovacího procesu, Vyhodnocení situace, Analýza rozhodovacího problému, Metody kauzální analýzy, Influenční diagramy a kognitivní mapy

Tvorba souboru kritérií, Metody stanovení vah kritérií, Vícekriteriální hodnocení variant

Úvod do rizikového rozhodování, Subjektivní pravděpodobností, Management rizika

Analýza potenciálních problémů a příležitostí

Rozhodovací matice, Pravidla rozhodování, Scénářové přístupy, Pravděpodobnostní stromy,

Rozhodovací stromy, Analýza citlivostí v rozhodovacích stromech, Vícekriteriální rozhodování za rizika

Simulační přístupy a jejich využití v managementu rizika, Tvorba portfolia

Osnova cvičení:

Rozhodovací proces, Prvky rozhodovacího procesu, Vyhodnocení situace, Analýza rozhodovacího problému, Metody kauzální analýzy, Influenční diagramy a kognitivní mapy

Tvorba souboru kritérií, Metody stanovení vah kritérií, Vícekriteriální hodnocení variant

Rozhodovací matice, Pravidla rozhodování, Scénářové přístupy, Pravděpodobnostní stromy

Prezentace koncepce týmové práce

Rozhodovací stromy, Analýza citlivostí v rozhodovacích stromech, Vícekriteriální rozhodování za rizika

Cíle studia:

Seznámit s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů, zvládnout základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, zvládnout postupy managementu rizika, osvojit si získané teoretické poznatky při řešení rozhodovacích problémů z hospodářské praxe.

Studijní materiály:

LITERATURA - ZÁKLADNÍ

[1] FOTR, J.-ŠVECOVÁ, L. a kol.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody, nástroje. Praha, Ekopress 2016.

[2] Další materiály dle pokynů v systému Moodle

LITERATURA - DOPLŇKOVÁ

[1] FOTR, J.-SOUČEK, I.: Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.

[2] HAMMOND, J. S.-KEENEY, R. L.-RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business School Press, Boston 1999. ISBN 0-87584-857-5.

[3] JAGO, A.-VROOM, V.: The New Leadership: Managing Participation in Organizations. 1st ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1988. ISBN 0-13-615030-6.

[4] KEPNER, H. CH.-TREGOE, B. B.: The New Rational Manager. Princeton, Princeton Research Press, 2006.

Poznámka:
Další informace:
viz systém Moodle
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4999106.html