Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Finanční a manažerské účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-FMU Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty jak s finančním účetnictvím jako nástrojem evidence uskutečněných podnikových operací, tak s manažerským účetnictvím jako nástrojem finančního řízení a predikce vývoje podniku. Manažersky orientované účetnictví umožňuje sledovat finanční stav a výkonnost podnikových aktivit přes několik účetních období, multidimenzionální pohled na podniková data, efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a využívat hodnotové informace ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Principy manažerského účetnictví, popsané v tomto předmětu, jsou základem modulů Business Inteligence podnikových informačních systémů.

Požadavky:

Doporučené vstupní znalosti v rozsahu předmětu BI-EMP (Ekonomické a manažerské principy)

Osnova přednášek:

1. Předmět a cíle účetnictví. Účetní zásady a metody. Účetní případy (transakce). Účetní formy.

2. Účty, účtová osnova, účtový rozvrh. Účtování dlouhodobého majetku (třída 0). Oceňování, pořízení majetku.

3. Odpisy a vyřazování dlouhodobého majetku. Účtování zásob (třída 1) - způsoby A a B. Oceňování zásob.

4. Krátkodobý finanční majetek (třída 2). Zúčtovací vztahy (třída 3) - dodavatelé, odběratelé. Účtování DPH. Řešení neuhrazených pohledávek.

5. Pořízení (dovoz) zásob z EU a zemí mimo EU. Měny a kurzové rozdíly. DPH a režim přenesení daňové povinnosti. Zúčtovací vztahy - zaměstnanci a státní orgány. Účtování daní a dotací.

6. Náklady (třída 5) a výnosy (třída 6). Rezervy a opravné položky.

7. Časové rozlišení a dohadné účty. Účtování dlouhodobého kapitálu (třída 4).

8. Účetní závěrka a finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow). Účtování daně z příjmu a zisku z podnikání.

9. Finanční analýza - vybrané ukazatele finančního hodnocení podniku. Cíl a význam manažerského účetnictví.

10. Manažerské pojetí podnikových informací a činností.

11. Systém plánů a rozpočtů. Řízení na základě odchylek. Role controllingu v manažerském účetnictví.

12. Kalkulační systém. Ocenění vztahů mezi středisky.

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace - zákony, účtová osnova, použité zkratky

2. STEREO - Počáteční stavy

3. STEREO - Dlouhodobý majetek I

4. STEREO - Dlouhodobý majetek II

5. STEREO - Zásoby (metoda A)

6. STEREO - Zásoby (metoda B)

7. STEREO - Dodavatelsko-odběratelské vztahy, DPH

8. STEREO - Přiznání k DPH, časové rozlišení

9. STEREO - Zúčtování se zaměstnanci

10. STEREO - Vlastní a cizí dlouhodobý kapitál

11. STEREO - Uzávěrkové operace, daň z příjmu

12. STEREO - Manažerské účetnictví, finanční analýza

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty jak s finančním účetnictvím jako nástrojem evidence uskutečněných podnikových operací,tak s manažerským účetnictvím jako nástrojem finančního řízení a predikce vývoje podniku. Manažersky orientované účetnictví umožňuje sledovat finanční stav a výkonnost podnikových aktivit přes několik účetních období, multidimenzionální pohled na podniková data, efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a využívat hodnotové informace ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Principy manažerského účetnictví, popsané v tomto předmětu, jsou základem modulů Business Inteligence podnikových informačních systémů.

Studijní materiály:

[1] Máče, M.: Účetnictví a finanční řízení, Grada Publishing, 2013, 978-80-247-4574-9,

[2] Strouhal, J. -Židlická, R. - Cardová, Z.: Manažerské účetnictví, Management Press, 2010, 978-80-7261-217-8,

[3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb.

[4] Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-FMU

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BI-FMU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3459406.html