Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optika geometrická a brýlová

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOOGB Z,ZK 6 3P+2C česky
Vztahy:
Předmět 17PBOOGB lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOFYZ
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOOGB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOF
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOOGB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOOFP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět se podrobně zabývá základy geometrické optiky a jejích aplikací v oblasti návrhu a výpočtu jednoduchých optických zobrazovacích prvků a soustav (čočky, zrcadla, hranoly, teleskopická soustava, apod.). Další část je zaměřena na popis a analýzu lidského oka jako optické zobrazovací soustavy. Podrobně jsou probírány partie specializované na návrh, výpočty, analýzu parametrů a vlastností různých typů brýlových čoček. Přednášky jsou doplněny semináři.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - K úspěšnému složení zápočtu je potřeba získat aspoň 60 % bodů z průběžného testu v polovině semestru a závěrečného testu na konci semestru. Oba testy se skládají z úloh z témat probíraných na cvičeních. U testu je dovoleno používat kalkulačku. Docházka (max. 3 absence) a aktivní účast na na cvičení.

Osnova přednášek:

1. Světlo a jeho vlastnosti, základní pojmy geometrické optiky

2. Zobrazování pomocí jednoduchých optických prvků

3. Zobrazování pomocí složených optických prvků a soustav

4. Parametry a vlastnosti optických prvků a soustav

5. Aberace (vady zobrazení) optických prvků a soustav

6. Základní optické přístroje a jejich vlastnosti, lidské oko a jeho optická soustava

7. Optické vady oka a možnosti jejich korekce, korekce refrakčních vad pomocí brýlových čoček

8. Typy brýlových čoček, jejich parametry a návrh

9. Brýlové čočky se sférickými plochami

10. Prizmatický účinek brýlových čoček

11. Brýlové čočky s asférickými plochami

12. Bifokální, multifokální a progresivní brýlové čočky

13. Korekce brýlovými čočkami

14. Měření parametrů brýlových čoček

Osnova cvičení:

Cvičení mají formu seminářů, kde si studenti procvičují základní výpočty optických prvků a soustav, zejména pak brýlových čoček.

1.-5. Základy zobrazovací optiky (lom a odraz na optických plochách, zobrazení jednoduchými a složenými optickými soustavami, výpočty parametrů optických soustav a jejich návrh)

6. Aberace optických soustav (výpočet, příčiny, důsledky)

7. Základní měřicí a zobrazovací optické přístroje a jejich vlastnosti (lupa, dalekohled, mikroskop)

8. Lidské oko a jeho optické vlastnosti

9. Brýlové čočky - vlastnosti a použití

10. Korekce brýlovými čočkami

11. Sférické čočky, prizmatický účinek brýlových čoček

12. Sférocylindrické a torické čočky

13. Multifokální a progresivní čočky

14. Výpočty parametrů brýlových čoček,

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o základech optického zobrazení, především pak zobrazení okem, optických principech korekce refrakčních vad oka brýlovou čočkou a jednotlivých typech brýlových čoček, jejich optických a geometrických vlastnostech.

Studijní materiály:

1.A.Mikš: Aplikovaná optika. ČVUT, Praha 2009.

2.J.Fuka, B.Havelka: Optika a atomová fyzika I, SPN, Praha 1961.

3.J.Polášek: Technický sborník oční optiky. Oční optika, Praha 1975.

4.B.Havelka: Geometrická optika I,II, ČSAV, Praha 1956.

5.M.Rutrle: Brýlová optika, 2.vyd. Brno, Inst. pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.

6.R.Sachsenweger, K.Mütze: Oftalmologická optika a nauka o brýlích, 1.české vyd. Praha, Avicenum, 1979.

7.A.H.Tunnaclife: Introduction to Visual Optics. The Gresham Press, London 1993.

8.M.Jalie: The Principles of Opthalmic Lenses. ABDO, London 1994.

9.H.Diepes, R.Blendowske: Optik und Technik der Brille. DOZ, Heidelberg 2005.

10.G.Schroeder : Technická optika, SNTL - Nakladatelství technické literatrury, Praha 1981

11.D.Meister, J.E.Sheedy: Introduction to Opthalmic Optics. Carl Zeiss Vision 2008.

12.W.A. Douthwaite: Contact Lens Optics and Lens Design. Butterworth-Heinemann 2005.

13.Benjamin, W. Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann Elsevier, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2548906.html