Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management - základy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KMO Z,ZK 6 7+7 česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 161KMO je podmínkou pro zápis na předmět 162KM.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úvod do managementu, rozhodování, plánování, implementace, kontrola, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, informační systémy v řízení, podniková kultura, etika, profil manažera, vývoj managementu, perspektivy managementu na prahu 3. tisíciletí; nástroje používané při organizování a řízení firmy.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky managementu, a to v obecné rovině, tzn. jak z pohledu podnikatelských subjektů, tak i neziskových organizací, prezentování základních poznatků naplňujících manažerské funkce. Součástí výkladu je i přehled nejdůležitějších manažerských koncepcí; dále se předmět orientuje na modelování organizační architektury tak, jak se předpokládá její vývoj v globálním prostředí. Přínosem pro studenta je osvojení si poznatků z povinných předmětů na případových studiích, pomocí nichž získá manažerské a organizační dovednosti. Předmět se zabývá problémovými okruhy organizačního chování, zejména však v otázkách organizačních útvarů a jejich činností, organizačních problémů a jejich řešení, organizační diagnostiky, modelů organizací a systémů řízení, reorganizací (v období změn vlastnických vztahů), zdokonalování a racionalizace systémů řízení a projektování systémů řízení.

Studijní materiály:

VEBER, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-029-5. Robbins, S.P. - Coulter, M.: Management, Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0495-1. DONNELLY, J.H. - GIBSON, J.L. -IVANCEVICH, J.M.: Management, Praha, Grada, 1997, ISBN 80-7169-422-3. DĚDINA, J. - ČEJKA, Jan.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace, [S.l.]: Brabapress 93, 1999, ISBN 80-9027160-X. DĚDINA, J. - MALÝ, M.: Organizační architektura, Praha: Victoria Publishing, 1996, ISBN 80-7187-064-1. ROBEY, D.: Designing Organizations, Burr Ridge, IL: Irwin, 1994. DĚDINA Jiří.: Podnikové organizační struktury: Teorie a praxe, Praha: Victoria Publishing, 1996, ISBN 80-7187-029-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1850806.html