Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nauka o materiálu I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322029 KZ 3 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek:

•Struktura atomů, chemické a fyzikální vazby mezi atomy a molekulami.

•Krystalické, semikrystalické a amorfní materiály, krystalografie.

•Poruchy krystalové mřížky.

•Deformační chování materiálu.

•Plastická deformace monokrystalu a polykrystalu. Zpevňovací mechanismy v kovových materiálech.

•Opevňovací děje. Zkoušení materiálů.

•Rozvoj porušení a lom materiálů.

•Základy lomové mechaniky.

•Tečení, relaxace. Základy difuzní teorie.

•Základy termodynamiky materiálu.

•Fázové přeměny obecně, druhy fází. Krystalizace.

•Základní binární rovnovážné diagramy.

•Metastabilní rovnovážný diagram Fe-Fe3C.

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh

3) Zkouška tahem ocelí

5) Zkoušky tvrdosti

7) Zkouška rázem v ohybu

9) Zkoušky litin

11) Prezentace individuální úlohy, zápočtový test

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů, fázovými přeměnami a rovnovážnými diagramy.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]ČIŽMÁROVÁ, E. a J. SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611902.html